Kokybės politika

PATVIRTINTA
VsĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir
geriatrijos centro direktoriaus
2022-12-01 įsakymu Nr. V-72

VšĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO

KOKYBĖS POLITIKA

MISIJA: teikti pacientams šiuolaikinio medicinos mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas, saugias, pacientų lūkesčius atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

 VIZIJA: moderni, nuolat tobulėjanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus, tenkinanti pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

VEIKLOS PRINCIPAI, STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:

 • teikti kokybiškas, saugias ir kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taikant šiuolaikinio medicinos mokslo pasiekimus, modernias diagnostikos, gydymo, slaugos priemones;
 • rūpintis įstaigos infrastruktūros atnaujinimu;
 • racionaliai naudoti turimus išteklius;
 • sistemingai kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
 • analizuoti ir tenkinti pacientų, paslaugų užsakovų poreikius, operatyviai reaguoti ir analizuoti pacientų skundus.

VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • siekti, kad kokybės politika ir įstaigos veiklos kryptys būtų suprantamos ir žinomos visiems įstaigos darbuotojams;
 • organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas gaires;
 • nuolat atnaujinti diagnostikos, gydymo, slaugos įrangą;
 • diegti informacines technologijas įstaigoje;
 • reikalauti iš išorės tiekėjų, tiekti nustatytus kokybės reikalavimus atitinkančius produktus bei paslaugas;
 • sudaryti sąlygas personalui nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • sudaryti saugias darbo sąlygas įstaigos personalui, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už darbo kokybę pagal pareigas, kompetenciją ir atsakomybę;
 • sistemingai peržiūrėti Centro kokybės politiką, kad ji išliktų nuolat tinkama.

DARBUOTOJAI  ĮSIPAREIGOJA:

 • bendradarbiauti komandoje;
 • užtikrinti pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų tarpusavio pagarbą, išlaikyti bendravimo kultūrą;
 • siekti kokybės politikos principų įgyvendinimo, kad jų veikla atitiktų Centro kokybės politikos nuostatas.

_____________________________

Atnaujinta 2022-12-02

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite