Lyčių lygybė

PATVIRTINTA
Direktoriaus 2023 m. vasario 27 d.  
įsakymu Nr. V-10

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO LYČIŲ LYGYBĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023- 2028 METAMS

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras (toliau – Centras) – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirminio lygio kvalifikuotas ir kokybiškas stacionarias palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas. Pagrindinis Centro tikslas – teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį pajėgumą.

Centras skatina lygybę netoleruodami diskriminacijos visose savo veiklose. „Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro Lyčių lygybės užtikrinimo priemonių planas 2023 – 2028 metams“ (toliau Lyčių lygybės planas), parengtas siekiant atkreipti visos Centro bendruomenės dėmesį į lyčių lygybės svarbą ir skatinti pokyčius šioje srityje.

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centro darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų
Direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V- 54
2 priedas

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lygių galimybių politikos tikslas reglamentuoti lygių galimybių politiką Centre, užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą, ugdant įstaigoje toleranciją, draudžiant varžyti asmenų teises ir teikti jiems privilegijas.

2. Lygių galimybių politikos pagrindinės sąvokos:
2.1. Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu;
2.2. Etosas – tikėjimo, vertybių, moralinių nuostatų ir tradicijų visuma, lemianti asmens arba asmenų grupės elgesį ar elgesio normas;
2.3. Tiesioginė diskriminacija – tai elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui;
2.4. Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;
2.5. Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos;
2.6. Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka;
2.7. Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką;
2.8. kitos dokumente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo vartojamas sąvokas.

II. CENTRO PAREIGOS ĮGYVENDINANT LYGIAS GALIMYBES DARBE

3. Centras siekia, kad jos darbuotojų kolektyve būtų atstovaujamos visos visuomenės grupės ir kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus.      

4. Naujų darbuotojų atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis, tinkamumu ir gebėjimu atlikti darbą bei informacija, gauta iš kandidatų yra siejama tik su kvalifikacija, susijusia su darbo vietos keliamais reikalavimais.

5. Centras įsipareigoja sukurti tokią aplinką, kurioje būtų pripažįstami ir vertinami visų jos darbuotojų individualūs skirtumai ir jų indėlis. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui.

6. Centras, įgyvendindamas asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principus privalo:
6.1. teikti darbo skelbimus, kurie nebūtų suteikiantys galimybę dalyvauti tik tam tikros lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, socialinės padėties, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, pilietybės, religijos, įsitikinimų ar tikėjimo kandidatams;
6.2. užtikrinti, kad visuose lokaliniuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitais teisės aktuose numatytais pagrindais;
6.3. priimant į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas. Visi klausimai, užduodami kandidatams į laisvas darbo vietas, yra susiję su atrankos kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys personalo darbuotojai negali užduoti jokių klausimų apie kandidato lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, įgalumą, rasę ar etninę priklausomybę, pilietybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą, daryti prielaidų apie kandidato vaidmenį namuose ir šeimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusiję su Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų garantijų taikymu darbuotojui;
6.4. sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, mokytis, ugdyti savo gebėjimus taip pat teikti vienodas lengvatas;
6.5. naudoti vienodus darbo vertinimo ir atleidimo iš darbo kriterijus;
6.6. už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį;
6.7. imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;
6.8. imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos;
6.9. užtikrinti teisės aktų taikymą asmenims, kuriems teisinės normos diferencijuotai taikomos, siekiant pozityvių, visuomenei reikšmingų tikslų.

7. Nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams Centre yra vadovaujamasi išimtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais.

8. Kriterijai, kuriais yra vadovaujamasi atrenkant kandidatus paaukštinimui, yra susiję išimtinai tik su asmens gebėjimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais profesinėje srityje.

III. DARBUOTOJŲ PAREIGOS ĮGYVENDINANT LYGIAS GALIMYBES DARBE

9. Darbuotojai, įgyvendindami asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principus privalo:
9.1. nediskriminuoti, nepriekabiauti, nesityčioti ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, pilietybės, religijos, o šie neturi jų persekioti ar imtis kitų poveikio priemonių prieš tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagrįstus įtarimus;
9.2. nepažeisti žmogaus teisių ir orumo, nediskriminuoti žmogaus dėl jo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų teisės aktuose numatytų pagrindų;
9.3. nevaržyti vieni kitų teisių, neteikti privilegijų dėl lyties, kilmės, kalbos, socialinės padėties, religijos, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų;
9.4. kurti darbingą, pasitikėjimo vienas kitu grįstą atmosferą Centre;
9.5. su visais darbuotojais elgtis pagarbiai ir teisingai;
9.6. vienodai vertinti visus klientus;
9.7. objektyviai vertinti pavaldinių dalykines savybes ir pasiekimus veikloje;
9.8. informuoti įstaigos vadovą apie diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo atvejus darbuotojams, klientams.

10. Nepriimtinu darbuotojo elgesiu įstaigoje yra laikoma:
10.1. lytinis priekabiavimas;
10.2. priekabiavimas;
10.3. užgauli kalba;
10.4. rasinės, etninės, lytinės ar religinės užuominos;
10.5. asmens žeminimas ar įžeidinėjimas;
10.6. nesantaikos kurstymas;
10.7. bauginantis arba grasinantis elgesys;
10.8. priešiškumas kitiems dėl asmeninių savybių;
10.9. kitas elgesys, kuris diskriminuoja asmenis.

IV. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS PAŽEIDIMAS

11. Darbuotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo lygios galimybės, turi teisę kreiptis į direktorių ar tiesioginį vadovą.

12. Direktorius, gavęs darbuotojo skundą privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas sudaryti ne mažiau kaip 3 (trijų) asmenų komisiją skundui nagrinėti.

13. Sudaryta komisija privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išnagrinėti skundą ir raštu pateikti išvadas direktoriui.

14. Darbuotojas, patyręs diskriminaciją turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.

15. Darbuotojas, pateikęs skundą dėl diskriminacijos ar dalyvaujantys byloje dėl diskriminacijos, jų atstovas ar asmuo, liudijantys ir teikiantys paaiškinimus dėl diskriminacijos, negali būti persekiojami ar patirti neigiamų pasekmių darbo santykiuose.

V. SKUNDŲ DĖL LYGIŲ GALIMYBIŲ PAŽEIDIMO PATEIKIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

16. Kiekvienas Centro darbuotojas ar kandidatas į laisvą darbo vietą turi teisę pateikti Centro direktoriui skundą dėl lygių galimybių pažeidimo.

17. Skundas turi būti pateiktas raštu ir atitikti jam keliamus reikalavimus, skunde turi būti nurodytas:
17.1. adresatas – Centro direktorius;
17.2. pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, jeigu pareiškėjas turi, jo elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, jei žinoma – atstovo elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai;
17.3. asmens, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavardė, pareigos, jeigu žinoma – ir skundžiamo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
17.4. konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jo padarymo laikas ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos;
17.5. skundo parašymo data ir pareiškėjo parašas.

18. Jeigu skundą pateikia pareiškėjo atstovas, turi būti pateikiamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimą.

19. Jeigu Centro direktorius nustatė lygių galimybių pažeidimo požymius iš visuomenės informavimo priemonių ar kitokių šaltinių, jis gali pradėti skundo tyrimą savo iniciatyva.

20. Anoniminiai skundai nenagrinėjami, jeigu Centro direktorius nenusprendžia kitaip.

21. Skundą galima pateikti per tris mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo.

22. Skundas perduodamas tirti Centro Medicinos etikos komisijai ir turi būti ištirtas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

23. Dėl skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos, skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, būtinumo atlikti papildomą tyrimą (gauti dokumentus, paaiškinimus, apklausti suinteresuotus asmenis ir kt.), skundo tyrimas terminas gali būti pratęsiamas dar 14 darbo dienų.

24. Centro direktorius gali priimti sprendimą nenagrinėti skundo. Sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą turi būti priimamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos ir apie tai būtina informuoti pareiškėją. Atsisakant nagrinėti skundą, turi būti nurodyti atsisakymo jį nagrinėti pagrindai:
24.1. neįmanoma pradėti tyrimo dėl dokumento trūkumo arba jeigu skundas pateiktas nesilaikant skundui keliamų reikalavimų, tekstas neįskaitomas, o pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia reikalaujamų dokumentų, neištaiso trūkumų arba nepatikslina skundo;
24.2. skundas pateiktas praėjus nustatytam skundo padavimo terminui;
24.3. skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, išskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybės.

25. Informacija apie gautą skundą yra laikoma konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo tyrimu.

26. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar kandidatą užimti laisvą darbo vietą, pateikusį skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiamas ir yra laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

27. Centro darbuotojai privalo bendradarbiauti galimo pažeidimo tyrimo metu, teikti visą turimą informaciją, kuri yra reikšminga galimam pažeidimui ištirti.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Lygių galimybių politika galioja nuo jos patvirtinimo dienos, visiems Centro darbuotojams.

29. Lygių galimybių politikos nesilaikymas yra laikomas šiurkščiu darbuotojo darbo pareigų pažeidimu už kurį gali būti nutraukta darbo sutartis.

30. Centras turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką.

______________________

Atnaujinta: 2023-02-27

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite