Darbuotojų, susidūrusių su korupcinio pobūdžio veika, elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo

ir geriatrijos centro direktoriaus

2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-12

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau – Įstaiga) darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis Įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika Įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Įstaigos darbuotojai – specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys, Įstaigos administracijos darbuotojai;

2.2. Įstaigos administracijos darbuotojai – Įstaigos direktorius, Įstaigos komisija, direktoriaus įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, Įstaigos komisijos, direktoriaus įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, sekretorius;

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklės privalomos visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas yra pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, darbuotojams.

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, Įstaigos darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė.

5. Įstaigos darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. Įstaigos darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į įstaigos darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš Įstaigos darbuotojo faktinės darbo vietos VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro, Įstaigos darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti Įstaigos vadovą ar Įstaigos komisijos, direktoriaus įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, sekretorių (toliau Sekretorius).

8. Sekretorius turi pakviesti iš anksto tokiems atvejams nagrinėti Įstaigos direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją, įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau Komisija) kuri turi atlikti  paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. Įstaigos darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą Įstaigos direktoriui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama  veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas įstaigos direktoriui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. Įstaigos direktoriaus pasirašytas pranešimas  apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną  el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, Įstaigos darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną Įstaigos direktoriui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus Komisija privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS

ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

 13. Jei pacientas Komisijai pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Įstaigoje, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją Įstaigos direktorius (kai informaciją gauna Įstaigos direktoriaus įgaliota Komisija) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai Įstaigos pasitikėjimo telefonu, raštu, Įstaigos direktorius apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į Komisiją, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas  sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir t. t., jam turi būti pasiūloma  parašyti pareiškimą Komisijai.  Šis pareiškimas tiriamas Įstaigos nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus  Komisija privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

 IV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ĮSTAIGOJE

 18. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą Įstaigos darbuotojams teikia Komisija Įstaigos direktoriaus įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 19. Pateikiant pasirašyti darbo sutartį naujai priimamiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti Taisyklės.

20. Už Taisyklių nesilaikymą Įstaigos darbuotojams taikomos  poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite