Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
Centro direktoriaus
2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V- 74

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau – Centras) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Centre veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2.  Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3.  Centre gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4.  Apraše vartojamos sąvokos:
4.1.  kompetentingas subjektas – Centro direktoriaus įsakymu, kuriuo patvirtintas šis Aprašas, paskirtas Centro darbuotojas, įpareigotas priimti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu asmenų, kurį su Centru sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, pranešimus apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus, juos analizuoti, vertinti bei atlikti kitus reikalingus veiksmus, ir kuris yra įgaliotas atlikti kompetentingo subjekto funkcijas, apibrėžtas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

5.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus. 6.                   Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Centre ir kurį su Centru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

7.  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą, kuri taip pat yra pridėta prie šio Aprašo (Aprašo Priedas Nr. 1) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 9 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

8.  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Centre ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
8.1.  tiesiogiai kompetentingam subjektui, atvykęs Centro pagrindinės buveinės adresu Vilniaus g. 125, 76354 Šiauliai;
8.2.  Aprašo 8.1. papunktyje nurodytu adresu atsiųsdamas paštu Aprašo 6 punkte nurodytą nustatytos ar laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, įdėtą į voką su žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;
8.3.  atsiųsti informaciją apie pažeidimą Centro interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ nurodytu elektroninio pašto adresu korupcija[eta]gerc.lt elektroninio pašto „temos“ laukelyje nurodant „Kompetentingam subjektui“ arba Centro interneto svetainės skiltyje „Susisiekite el. paštu“ užpildant esančią pranešimo formą.

9.  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

10.  Informaciją apie pažeidimą priima ir Centro dokumentų ir valdymo sistemoje „DocLogix“ (toliau – DVS) nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, užregistruoja kompetentingas subjektas ir perduoda įrašyti rezoliuciją direktoriui, kuris kompetentingam subjektui įrašo rezoliuciją įvertinti informaciją ir priimti atitinkamus sprendimus. Siekiant užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, duomenys DVS neskenuojami ir neįkeliami, tik nurodomas informacijos apie pažeidimą priėmimo ir gavimo faktas ir kad informacija yra gauta vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo pagrindu, o DVS, užpildant informaciją apie siuntėją (t. y. apie asmenį pateikusį informaciją), nurodoma – „Pranešėjas pagal PAI“.

11.  Informacija apie pažeidimą, gauta Centro kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 8.3. papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Aprašo 8.3. papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

12.  Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pastarąją pateikia tiesiogiai atvykęs į Centrą, nurodytą šio Aprašo 8.1. papunktyje, to Centro darbuotojas priėmęs pranešimą, nedelsdamas telefonu ir (arba) elektroniniu paštu informuoja kompetentingą subjektą apie priimtą pranešimą ir suderina kiek įmanoma greitesnį pranešimo perdavimo kompetentingam subjektui būdą. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą, atlieka Aprašo 10 punkte nurodytus veiksmus.

13.  Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pastarąją atsiunčia paštu ant voko nepažymėjęs, kad ji adresuota kompetentingam subjektui asmeniškai, kaip nurodyta Taisyklių 8.1. papunktyje, už dokumentų valdymą atsakingas Centro darbuotojas pranešimo neregistruoja ir nedelsdamas jį perduoda kompetentingam subjektui, kuris pranešimą užregistruoja Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka.

14.  Informacija, pateikta nevalstybine kalba ar neįskaitomai, nėra registruojama.

15.  Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi kompetentingo subjekto kabinete rakinamoje spintelėje ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys, informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

16.  Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

17.  Centro darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas Nr. 2) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

18.  Centro darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

IV skyrius
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

19.  Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną imasi ją vertinti.

20.  Kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti, ar informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam Centro darbuotojui, kuris privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti reikalingą informaciją pranešimui nagrinėti.

21.  Kompetentingas subjektas, tirdamas gautą informaciją apie pažeidimą, gauna reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Centro darbuotojų, padalinių ir priima su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Centro darbuotojams, bei padaliniams.

22.  Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:
22.1.  jeigu gauta informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus arba joje pateikta informacija atitinka šiame įstatyme nustatytus požymius,– persiųsti pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai (nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos) klausimui dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo spręsti ir, jeigu Centras yra įgaliotas tirti asmens pranešime pateiktą informaciją, – nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;
22.2.  nustatęs, kad pranešimas pateiktas anonimiškai arba asmuo nepageidauja gauti pranešėjo statuso, o informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su Centro darbuotojo galimais teisės aktų pažeidimais, – nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu šiuos pažeidimus teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas tirti Centras, arba nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, jeigu šiuos pažeidimus teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota tirti kita institucija;
22.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:
22.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
22.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
22.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

23.  Kompetentingas subjektas, priėmęs vieną iš šio Aprašo 22 punkto papunkčiuose nurodytų sprendimų, jį pažymi DVS ir perduoda susipažinti direktoriui.

24.  Kompetentingas subjektas per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

25.  Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti iš Lietuvos Respublikos prokuratūros gautą informaciją apie pažeidimą Centre, kai Lietuvos Respublikos prokuratūra yra pripažinusi informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju arba kai Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju ir informaciją apie pažeidimą persiuntė vadovaudamasi Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir Lietuvos Respublikos prokuratūrą (šiai institucijai teikiama informacija, kai asmuo pripažintas pranešėju) apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

26.  Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir Lietuvos Respublikos prokuratūrą (šiai institucijai teikiama informacija, kai asmuo pripažintas pranešėju) apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

27.  Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Centre nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.  Pranešimų kanalais gauta informacija, pranešimai ir jų nagrinėjimo dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

29.  Už Apraše įtvirtintų nuostatų pažeidimus atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

30.  Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir Centro interneto svetainėje esančioje skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šį Aprašą.

________________

Atnaujinta 2021-12-10

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite