Vidaus tvarkos taisyklės

Išrašas
PATVIRTINTA

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro
Vyriausiojo gydytojo
2010 – 06 – 02 įsakymu Nr. 23 -VVK

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1    Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pacientų kreipimosi į VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centą tvarką, paslaugų teikimo, ginčų ir konfliktų sprendimo, informacijos teikimo, medicinos dokumentų išdavimo tvarką, pacientų teises ir pareigas, pateikia kitą informaciją, susijusią su įstaigos vidaus tvarka.
1.2    VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras teikia gydymo, slaugos, paliatyviosios pagalbos, atstatomąsias, kitas medicinos paslaugas žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems, kai netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose. Įstaiga licencijuota teikti pirmines stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigoje teikiamos ir stacionarios socialinės globos paslaugos.
1.3    Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:
Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.
Klientas – stacionarias socialinės globos paslaugas gaunantis asmuo.
Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.
Paciento atstovais gali būti atstovai pagal įstatymą  – vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas, jei pacientui nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys. Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai nurodo „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“. Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal įstatymą yra sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, – vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų. Nurodyti asmenys nelaikomi paciento atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).
Diagnostikos ir gydymo metodika – universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas, medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI  TVARKA, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ĮSTAIGAS TVARKA

2.1    Pacientui sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir jo atstovų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
2.2    Jei gydytojo nuomone pacientui pagal sveikatos būklę reikia, kitos specializuotos pagalbos, gydytojas organizuoja gydytojo specialisto konsultaciją arba pacientas įstaigos transportu nuvežamas į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą gydytojo specialisto konsultacijai. Jeigu pacientą gydantis gydytojas nustato, kad pacientą būtina siųsti į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionariniam gydymui, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir pacientas įstaigos transportu pervežamas į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
2.3    Apie paciento buvimą įstaigoje įrašoma Ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnale (F.Nr.001/a), kiekvienam pacientui užpildoma Gydymo stacionare ligos istorija (F.Nr.003/a). Apie visas pacientui teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įrašoma į paciento medicinos dokumentus.
Įstaigoje pildomi ir kiti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatyti dokumentai bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos medicinos formos. Šie dokumentai saugomi LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
2.4    Pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos įstaigoje gali gydytis ne daugiau kaip 120 dienų per metus. Pacientams, kuriems teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos, įstaigoje slaugomi neribotą laiką. Klientai, kuriems teikiamos stacionariosios socialinės globos paslaugos –  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus paramos teikimo komisijos sprendime nurodytą laiką.
2.5    Pacientai, jų atstovai apie paciento išrašymą iš ligoninės, perkėlimą į kitą skyrių ar aukštesnio lygio gydymo įstaigą informuojami prieš 1 dieną, skubos tvarka – tą pačią dieną. Jei pacientas yra vienišas apie išrašomą pacientą informuojamai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Šiaulių socialinių paslaugų centro darbuotojai, kurie dalyvauja priimant pacientą jo namuose.
2.6    Paciento, gaunančio stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, buvimo trukmę stacionare lemia:
–    stacionarinių slaugos paslaugų poreikis;
–    objektyvi paciento būklė;
–    ligos eiga ir sunkumas;
–    LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatyta slaugymo trukmė (ne daugiau 120 dienų per 1 kalendorinius metus).
Išvadas apie paciento, gaunančio stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, būklę, slaugos ir gydymo stacionare tolimesnį poreikį pateikia gydantis gydytojas pateikia  gydytojų konsultacinei komisijai. Gydymo trukmės pratęsimą sprendžia Gydytojų konsultacinė komisija;
Kliento, gaunančio stacionariąsias socialinės globos paslaugas, buvimo trukmę VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus paramos teikimo komisija, rekomendavus VšĮ Šiaulių  ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro gydytojų konsultacinei komisijai.

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite