Vidaus tvarkos taisyklės

Išrašas
PATVIRTINTA

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro
Direktoriaus
2022–02–11 įsakymu Nr. V-12

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1   Viešosios įstaigos ir geriatrijos centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pacientų kreipimosi į VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centą (toliau – Centrą) tvarką, paslaugų teikimo, pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas gydymo įstaigas, ginčų ir konfliktų sprendimo, informacijos teikimo, medicinos dokumentų išdavimo tvarką, pacientų teises ir pareigas, pateikia kitą informaciją, susijusią su Centro vidaus tvarka.
1.2   Centre teikiamos Centro licencijoje nurodytas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos ar asmenų pačių apmokamos (mokamos paslaugos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
1.3    Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:
1.3.1 Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.
1.3.2 Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą. Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai nurodo „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“.Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.
1.3.3 Paciento iki 16 metų atstovai pagal įstatymą  – nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas, jei pacientui nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Nepilnamečiam pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.
1.3.4 Pilnamečiam pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą – sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jo nėra, – vienas iš šio paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikų, arba vienas iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų), arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienas iš šio paciento senelių. Į pilnamečio paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, artimuosius dėl sutikimo būti atstovu pagal įstatymą kreipiamasi tokiu eiliškumu: į sutuoktinį, sugyventinį (partnerį), tėvus (įtėvius), pilnamečius vaikus, pilnamečius brolius (seseris), pilnamečius vaikaičius, senelius. Gavus vieno iš šių asmenų sutikimą būti atstovu pagal įstatymą, kitų asmenų sutikimas nereikalingas. Asmenys nelaikomi pilnamečio paciento atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“ yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).
1.3.5 Diagnostikos ir gydymo metodika – universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas, medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai.
1.3.6 Diagnostikos ir gydymo protokolas – sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintas dokumentas, kuriuo nuosekliai nustatoma diagnostikos ir gydymo eiga.
1.3.7 Invazinė ir (ar) intervencinė procedūra – medicininė procedūra, kai sveikatos priežiūros specialistas, siekdamas diagnozuoti, gydyti ar koreguoti organų ir jų sistemų funkciją, medicinos priemonėmis veikia paciento audinius ir (ar) organus, pažeisdamas audinių ir (ar) organų vientisumą arba jo nepažeisdamas.
1.3.8 Konsiliumas – ne mažiau kaip trijų gydytojų pasitarimas, kurio tikslas – įvertinti paciento sveikatos būklę, diagnozuoti ligą, išsiaiškinti ir nustatyti gydymo galimybes. Konsiliumo sudarymo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
1.3.9 Paciento prašymas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.
1.3.10 Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.
1.3.11 Neišvengiama žala – paciento sveikatai padaryta žala, susijusi su teiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, tačiau atsiradusi dėl aplinkybių, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistas ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaiga negalėjo numatyti, kontroliuoti ir (ar) užkirsti joms kelio. Neišvengiamos žalos kriterijus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI  Į CENTRĄ TVARKA

2.1 Pacientai į Centrą, teikiantį pirmines stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, stacionarizuojami, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas.
2.2 Pacientų atranką vykdo siunčiančios gydymo įstaigos gydytojai.
2.3 Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau tekste – IPR IS) kiekvienai dienai, 3 mėnesiams į priekį, suformuojamos išankstinės registracijos vietos. Stacionarizavimui į Centrą pacientas (jo atstovas), pacientą siunčiantis šeimos gydytojas ar stacionarinės įstaigos įgaliotas darbuotojas pacientą gali užregistruoti telefonu, atvykęs į Centrą, IPR IS adresu https://ipr.esveikata.lt/. Visi pacientai, tiek palaikomojo gydymo ir slaugos, tiek paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti registruojami į bendrą eilę jų kreipimosi į Centrą momentu.
PASTABA: Paskelbus karantiną ar eksremaliąją situciją Centro direktoriaus įsakymu gali būti nustatyta kitokia pacientų registracijos tvarka.
2.4  Pacientui ar jo atstovui atvykus į Centrą ar regitruojantis telefonu, Centro  darbuotojas išsiaiškina, kada pacientas pageidauja gydytis Centre, pacientui pasiūlo artimiausią įmanomą paslaugos suteikimo datą. Pacientui atsisakius gauti paslaugą pasiūlytu laiku, Centro darbuotojas užregistruoja pacientą jo ar jo atstovo pasirinkta data ir laiku, tačiau ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.
2.5  Pacientai į Centrą priimami eilės tvarka, pagal jų registraciją IPR IS sąraše. Jei užsiregistravusiam pacientui paslauga numatytu laiku negali būti suteikta (pvz. trūksta vietų ir t.t.) Centro darbuotojas iš karto nuo šių priežasčių ar aplinkybių paaiškėjimo ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis apie tai nedelsiant praneša pacientui ar jo atstovui. Pacientai, užsiregistravę paslaugai gauti, tačiau negalintys atvykti nustatytu laiku, ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis privalo apie tai informuoti Centrą ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
2.6  Atvykęs stacionarizavimui į Centrą pacientas turi turėti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), o esant jos trikdžiams – popierinį, šeimos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros gydytojo specialisto išduotą Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą F.Nr.027/a, pateikia asmens tapatybę įrodantį dokumentą, socialinį draudimą įrodantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo, bedarbio pažymėjimą), jei turi – specialiųjų poreikių nuolatinės slaugos pažymą.
2.7   Pacientui sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Kai sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir jo atstovų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina ir laiku gauti jų informacija pagrįstą sutikimą, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose. Atvykus paciento atstovams, su jais aptariamas paciento tyrimo ir gydymo bei slaugos planas.
2.8  Apie paciento buvimą Centre įrašoma Ligonių registravimo Priėmimo skyriuje apskaitos žurnale F. Nr. 001/a, kiekvienam pacientui užpildoma Gydymo stacionare ligos istorija (F.Nr.003/a). Apie visas pacientui teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įrašoma į paciento medicinos dokumentus. Centre pildomi ir kiti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatyti dokumentai bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar Centro direktoriaus įsakymu patvirtintos medicinos formos. Šie dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei Centro direktoriaus nustatyta tvarka ir sunaikinami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

3. NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

3.1 Teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas Centre, turi asmenys, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Nemokamos paslaugos teikiamos tik turint šeimos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros gydytojo siuntimą.
3.2 Centre teikiamos šios nemokamos paslaugos:
3.2.1 būtinoji medicinos pagalba;
3.2.2 asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos Centro licencijoje ir kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, t.y. sudaryta sutartis su ligonių kasa;
3.2.3 laikinojo nedarbingumo ekspertizė.

4. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

4.1 Centre mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, kai:
4.1.1 pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Centrą dėl paslaugų suteikimo;
4.1.2 pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros gydytojo siuntimo, pats pageidauja gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Centre;
4.1.3 pacientas ir/ar paciento atstovas kreipiasi į Centrą su šeimos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros gydytojo siuntimu, pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka  ir pats sutinka už jas sumokėti, o Centras turi galimybę pacientą priimti;
4.1.4 pacientas yra išnaudojęs metinį slaugos ir palaikomojo gydymo stacionare paslaugų limitą, t.y. 120 dienų, numatytą sutartyje su ligonių kasa ir kreipiasi dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais metais.
4.2 Mokamos paslaugos nesuteikia pirmenybės ar kitokių papildomų paslaugų prieš suteikiamas paslaugas, kurios apmokamos iš Privalomuoju sveikatos draudimo fondo biudžeto.
4.3 4.1 punkte nurodytais atvejais pacientas ar jo atstovas su prašymu dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kreipiasi į Centrą, Centre nustatyta tvarka yra supažindinamas su mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainomis, informuojama kaip pacientas galėtų gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, kurią numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, paaiškinama, kad mokamos paslaugos nesuteikia pirmenybės ar kitokių papildomų paslaugų prieš suteikiamas paslaugas, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Su pacientu ar jo atstovu pasirašoma mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis. Nesant galimybės pacientui suteikti mokamos paslaugos paciento ar jo atstovo pageidaujamu laiku, pacientas Centre nustatyta tvarka užregistruojamas į eilę;
4.4 Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis paslaugų kainomis ir jų nustatymo tvarka.
4.5 Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas, jų asortimentą, kainas skelbiama Centro internetiniame tinklalapyje adresu http://www.gerc.lt, taip pat Centre visose informacijos skelbimo vietose.
4.6 Apskaitos ir statistikos skyrius sutartyje nurodytam asmeniui jam atvykus į Centrą arba sutartyje nurodytu el. paštu pateikia sąskaitą faktūrą už praėjusį laikotarpį. Sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas (praėjusį mėnesį) privalo būti apmokėta iki einamojo mėnesio 25 dienos, o pacientui išvykus iš Centro per 5 darbo dienas.
4.7 Jeigu pacientas ar jo atstovas nesumoka už suteiktas mokamas paslaugas, skolos išieškojimo procedūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatytą tvarką.

5. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS CENTRE

5.1 Pacientas turi teisę:
5.1.1 nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, neįgalumo gauti kvalifikuotą asmens sveikatos priežiūrą. Prieš teikiant paslaugą turi būti išsiaiškinti paciento ir jo atstovo lūkesčiai, paaiškintos Centro galimybės paciento ir jo atstovo lūkesčiams įgyvendinti;
5.1.2 gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, kurią numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai;
5.1.3 į jo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, pagarbų sveikatos priežiūros personalo elgesį;
5.1.4 pasirinkti gydytoją, toks pageidavimas nėra vykdytinas, gydytojui atostogaujant, esant tarnybinėje komandiruotėje, kvalifikacijos kėlimo kursuose ar sergant, atvejais kada gydytojo darbo krūvis viršija direktoriaus įsakymu nustatytą darbo krūvį. Jei pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus, gydantį gydytoją jam parenka paciento atstovas. Pacientams iki 16 metų teisę parinkti sveikatos priežiūros specialistą turi paciento atstovai pagal įstatymą. Pacientai nuo 16 metų, jei jie gali būti laikomi gebančiais protingai vertinti savo interesus, turi teisę patys pasirinkti sveikatos specialistą, kitais atvejais specialistą  parenka jo atstovas. Jei pacientas ar jo atstovas pasirenka (-a) gydantį gydytoją, pacientas stacionarizuojamas į skyrių, kuriame dirba paciento pasirinktas gydytojas, jei tuo metu nėra laisvų vietų skyriuje, pacientas stacionarizuojamas į skyrių, kuriame tuo metu yra laisvų vietų, o atsiradus laisvų vietų perkeliamas;
5.1.5 į neatidėliotiną būtinąją medicinos pagalbą. Jei gydančio gydytojo nuomone pacientui dėl sveikatos būklės reikia gydytojo specialisto konsultacijos ar reikalingas ištyrimas ar gydymas aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje gydytojas, apžiūrėjęs pacientą, užtikrina, kad pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas ištyrimui ir gydymui į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
5.1.6 gydančio gydytojo siūlymu pasirinkti gydymo ir tyrimo metodus, susipažinti su šių metodikų ypatybėmis, jų atsisakyti. Už pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai;
5.1.7 pateikti pageidavimą nežinoti informacijos apie savo (savo atstovaujamo paciento) sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Ši paciento ir (ar) ar jo atstovo valia išreiškiama raštu „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“, kuris saugomas medicinos dokumentuose. Pacientams iki 16 metų  arba kai pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus, šį pageidavimą gali išreikšti paciento atstovas;
5.1.8 išreikšti savo (savo atstovaujamo paciento) valią dalyvauti ar atsisakyti dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose. Pacientai ir jų atstovai Priėmimo  – skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriuje informuojami, kad Centras vykdo būsimų sveikatos priežiūros specialistų bei socialinių darbuotojų mokymo procesą ir jei pacientas sutinka dalyvauti mokymo procese jis ar jo atstovas pasirašo „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“, kad sutinka jog pacientas būtų įtraukiamas į mokymo procesą, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais. Pacientas ar jo atstovas nesutinkantis, kad pacientas dalyvautų mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, savo valią pareiškia raštu „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“, kuris saugomas medicinos dokumentuose;
5.1.9 bet kada raštu gali atšaukti savo (savo atstovaujamo paciento) sutikimą gydytis;
5.1.10 gauti medikamentus, kurie pacientui skiriami laikantis racionalaus vaistų vartojimo principų:
5.1.10.1 tinkama indikacija – sprendimas skirti vaistą (-us) gydymui turi būti racionalus, o gydymas šiuo vaistu turi būti efektyvus ir saugus;
5.1.10.2 tinkamas vaistas – vaistas pacientui pasirenkamas pagal jo efektyvumą, saugumą, tinkamumą ir įstaigos finansinį prieinamumą. Kitais atvejai pacientas ir (ar) jo atstovas gydančio gydytojo siūlymu gali pasirinkti brangiau kainuojančius medikamentus, kuriuos įsigyja savo lėšomis;
5.1.10.3 tinkamas pacientas – vaistas yra priimtinas pacientui, nėra kontraindikacijų ir nepageidaujamų reiškinių tikimybė yra minimali;
5.1.10.4 tinkama informacija – pacientui ir (ar) jo atstovui, jo pageidavimu turi būti suteikiama aktuali, tiksli, svarbi ir aiški informacija apie jo būklę ir paskirtą vaistą;
5.1.10.5 tinkama stebėsena – turi būti tinkamai atliekama numatyto (laukto) ir netikėto gydymo vaistais poveikio (efekto) stebėsena.
5.1.11 gauti mokslu pagrįstas, efektyviausias nuskausminančias priemones, kad nekentėtų skausmo dėl savo sveikatos sutrikimų;
5.1.12 pacientas ir jo atstovas nepatenkintas paciento sveikatos priežiūra Centre turi teisę skųstis. Konfliktų ir ginčų sprendimų tvarka nustatyta Taisyklių 7 dalyje;
5.1.13 pacientas  ir jo atstovas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti atlyginimą už žalą, padarytą Centre teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus neišvengiamos žalos atvejus.
5.2 Pacientas ir jo atstovas turi teisę į informaciją:
5.2.1 pacientas ir jo atstovas turi teisę gauti informaciją apie Centre teikiamas valstybės lėšomis finansuojamas paslaugas, mokamas medicinos ir ne medicinos paslaugas bei galimybę jomis pasinaudoti. Informaciją apie visas teikiamas paslaugas, jų asortimentą, kainas skelbiama Centro internetiniame tinklalapyje adresu http://www.gerc.lt, taip pat visose informacijos skelbimo vietose Centre, šią informaciją žodžiu teikia Centre dirbantys gydytojai ir bendrosios praktikos slaugytojai;
5.2.2 pacientas ir jo atstovas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;
5.2.3 pacientas ir jo atstovas turi teisę į informaciją apie paciento (jo atstovaujamo paciento) sveikatos būklę. Tokios informacijos teikimo tvarka nustatyta Taisyklių 8 dalyje;
5.2.4 pacientas ir jo atstovas Taisyklių 7 dalyje nustatyta tvarka turi teisę raštu pateikti prašymą medicininėje dokumentacijoje ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu, slauga, taip pat turi teisę gauti paciento medicinos dokumentų kopijas Taisyklių 9 dalyje nustatyta tvarka. 
5.2.5 Pacientų ir jų atstovų pareigos. Pacientas, jei pacientas gali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus, kitais atvejais jo atstovas privalo:
5.2.5.1 norėdamas gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Centre, turi pateikti privalomus dokumentus, nurodytus Taisyklių 2.6 punkte;
5.2.5.2 susipažinti su Taisyklėmis ir jam pateiktais kitais Centro dokumentais, pasirašyti „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“ ir vykdyti Taisyklėse nurodytas pareigas;
5.2.5.3 paciento atstovai, veikdami paciento vardu (pvz. prašydami informacijos apie paciento būklę, pageidaudami gauti paciento medicininių dokumentų kopijas, nuorašus ir t.t.) privalo pateikti savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
5.2.5.4 rūpintis savo (savo atstovaujamo paciento) sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Centro specialistais ir darbuotojais;
5.2.5.5 pacientas ir jo atstovas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie paciento sveikatą, persirgtas ligas, turimą užkrečiamų ligų infekciją, atliktas operacijas, paciento vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti asmenis sveikatos priežiūros paslaugas;
5.2.5.6 pacientas ir (ar) jo atstovas, gavęs informaciją apie pacientui numatomas teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;
5.2.5.7 pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas ir jo atstovas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie paciento nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
5.2.5.8 vykdyti medicinos personalo nurodymus;
5.2.5.9 laikytis Centre nustatytos paciento lankymo tvarkos (Tvarkos 6 dalį);
5.2.5.10 pagarbiai ir deramai elgtis su visais Centro darbuotojais ir kitais pacientais;
5.2.5.11  tausoti  Centro turtą;
5.2.5.12 laikytis higienos reikalavimų.
5.3 Pacientui ir jo atstovams, lankytojams Centre draudžiama:
5.3.1 triukšmauti bei trukdyti kitiems pacientams;
5.3.2 rūkyti Centro patalpose ir prie Centro pastatų;
5.3.3 gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines, kitas svaiginančias medžiagas;
5.3.4 pacientui savavališkai pasišalinti iš Centro teritorijos;
5.3.5 žeminti kitų pacientų, Centre dirbančių darbuotojų garbę ir orumą – įžeidinėti, tyčiotis, niekinti ir t.t.;
5.3.6 perduoti informaciją apie kitus pacientus;
5.3.7 fotografuoti, filmuoti kitus pacientus, jiems atliekamas procedūras, Centro personalą, jų atliekamą darbą;
5.3.8 be įspėjimo įrašinėti pokalbius;
5.3.9 išsinešti iš Centro medicininę dokumentaciją;
5.3.10 savavališkai daryti taisymus medicininėje dokumentacijoje;
5.3.11 palatose naudoti atvirus elektros prietaisus – elektrinius oro ar vandens šildytuvus ir t.t.
5.4 Už 5.3 punkto pažeidimus pacientas gydančio gydytojo ar budinčio gydytojo sprendimu gali būti išrašytas iš Centro.
5.5 Pacientas, jo atstovas ar lankytojas įstatymų nustatyta tvarka turi atlyginti Centrui padarytą materialinę žalą.
5.6 Pacientas ir (ar) jo atstovas nepatenkintas Centre teikiamų paslaugų kokybe, manydamas,  kad yra pažeistos paciento teisės ar paciento sveikatai padaryta žala, Taisyklių 7 dalyje nustatyta tvarka turi teisę raštu pateikti skundą Centrui.
5.7 Pacientas ir jo atstovas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti atlyginimą už žalą, padarytą pacientui teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dėl Centro darbuotojų kaltės, išskyrus neišvengiamos žalos atvejus.

6. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

6.1 Pacientų lankymo tvarka:
6.1.1 pacientai Centre lankomi kasdien nuo 11001330 val. ir nuo 1630 –  1900 val. Poilsio ir švenčių dienomis – nuo 1000 –1330 val. ir nuo 1630  – 1900 val.;
6.1.2 ramybės valandos metu, nuo 1330 – 1630 val., turint išduotą leidimą, leidžiama lankyti tik terminalinės būklės ligonius;
6.1.3 vienu metu pas vieną pacientą gali būti ne daugiau kaip du lankytojai;
6.1.4 lankymo metu, gydytojui ar bendrosios praktikos slaugytojui paprašius, lankytojai nedelsdami turi išeiti iš palatos;
6.1.5 esant infekcijų pavojui, direktoriaus įsakymu Centre skelbiamas karantinas. Jo metu apribojamas pacientų lankymas, ypatingais atvejais terminalinės būklės pacientų lankymui išduodami leidimai;
6.1.6 lankytojai privalo laikytis 5.3 punkte nustatytos tvarkos.
6.2 Paskelbus karantiną ar ekstremaliąją situaciją, siekiant užtikrinti Centro pacientų saugumą gali būti nustatyta kitokia pacientų lankymo tvarka.
6.3 Paciento, gaunančio stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, buvimo trukmę Centre lemia:
– stacionarinių slaugos paslaugų poreikis;
– objektyvi paciento būklė;
– ligos eiga ir sunkumas;
– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatyta gydymo trukmė (ne daugiau 120 dienų per 1 kalendorinius metus).
Kas 30 dienų gydantis gydytojas vertina paciento būklę, gydymo rezultatus. Gydytojui nusprendus, kad paciento gydymas efektyvus ir tolimesnė slauga įstaigoje jam netikslinga, arba pacientas buvo  gydomas įstaigoje 120 dienų, pacientas išrašomas.
6.4 Pacientai, kuriems teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos, Centre gali būti slaugomi neribotą laiką. Gydantis gydytojas kas 30 dienų vertina paciento būklę, gydymo rezultatus. Gydytojui nusprendus, kad paciento gydymas efektyvus ir tolimesnė slauga Centre jam netikslinga, pacientas išrašomas.
6.5 Jei pacientas suserga kita liga ar paūmėja lėtinė liga, kai palaikomasis gydymas Centre neefektyvus ir gydytojo nuomone reikalingas ištyrimas ar gydymas aukštesnio lygio paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, gydytojas sprendžia dėl tolimesnės gydymo taktikos. Jei gydytojas nusprendžia, kad pacientui reikalinga gydytojo specialisto konsultacija ar gydymas aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiame stacionare, pacientui Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS), o esant jos trikdžiams parašomas popierinis, Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas F.Nr.027/a gydytojo specialisto konsultacijai ar stacionariniam gydymui. Gydytojas pacientui, jei pacientas geba protingai vertinti savo interesus, kitais atvejais – paciento atstovui, kai jis yra Centre arba paciento atstovo nurodytu telefonu, išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą, gautą informaciją, pacientas, jei jis geba protingai vertinti savo interesus, ar jo atstovas, jei tuo metu yra Centre, patvirtina parašu “Paciento (jo atstovų) sutikimų lape”. Jei paciento būklė stabili, pacientas pervežamas Centro transportu. Jei pacientui reikalinga skubi pagalba ar transportavimo metu paciento stebėjimui gali būti reikalinga papildoma medicininė įranga (pvz. deguonis ir t.t.) iškviečiama greitoji medicinos pagalba, kuri perveža pacientą į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
6.6 Pasibaigus gydymo laikui, nustatytam teisės aktais, ar gydančiam gydytojui nusprendus, kad paciento gydymas efektyvus ir tolimesnė slauga Centre pacientui netikslinga, pacientai ir jų atstovai apie paciento išrašymą iš Centro informuojami prieš 2 – 5 dienas. Jei pacientas yra vienišas, tačiau gali savarankiškai gyventi namuose, apie išrašomą pacientą informuojamas paciento šeimos gydytojas. Jei pacientas yra vienišas ir negali savimi pasirūpinti, tačiau atsisako būti perkeltas į globos paslaugas teikiančią įstaigą, apie išrašomą pacientą informuojamas paciento šeimos gydytojas ir Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras, kurie organizuoja tolimesnę paciento priežiūrą. Jei pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir jo atstovų nėra arba paciento atstovai pageidauja, kad pacientas būtų perkeltas į globos įstaigą, apie išrašomą pacientą informuojamas Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius, kurie priima sprendimą dėl paciento globos.

7. PRAŠYMŲ, GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ
SPRENDIMO TVARKA

7.1 Skundai, ginčai ir konfliktai, kai pacientas ir (ar) jo atstovas nepatenkintas Centre teikiamų paslaugų kokybe, sprendžiami tik Centro administracijoje.
7.2 Pacientas ir jo atstovas, norėdamas pateikti prašymą paciento medicininiuose dokumentuose ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu, slauga Centro direktoriui privalo pateikti raštišką prašymą.
7.3 Pacientas ar jo atstovas prašymą, paciento medicininiuose dokumentuose ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu, slauga, turi teisę pareikšti tik paciento gydymo Centre metu.
7.4 Pacientas ar jo atstovas manydamas, kad yra pažeistos paciento teisės ar paciento sveikatai padaryta žala, Centro direktoriui turi teisę pateikti raštišką skundą, laikydamasis šioje taisyklių dalyje nustatyto pacientų prašymų ir skundų pateikimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų:
7.4.1 pacientas ar jo atstovas manydamas, kad yra pažeistos paciento teisės ar paciento sveikatai padaryta žala, skundą gali pateikti ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad paciento teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;
7.4.2 Centre priimami ir nagrinėjami tik tie prašymai ar skundai, kurie tvarkingi ir įskaitomi, pasirašyti paciento ar jo atstovo, nurodytas paciento vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta prašymo ar skundo esmė. Jei prašymą, skundą atneša pats pacientas, jis privalo pateikti savo tapatybę įrodantį dokumentą. Jeigu prašymą ar skundą pateikia paciento atstovas, prašyme ar skunde turi būti nurodytas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, pacientas, kurio vardu jis kreipiasi, turi būti pridėta paciento tapatybę įrodančio asmens dokumento kopija, paciento atstovo tapatybę įrodančio dokumento kopija ir atstovavimą liudijančio dokumento kopija. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys prašymai ir skundai, iš karto grąžinami prašymą ar skundą pateikusiam pacientui ar jo atstovui, nurodant grąžinimo priežastį;
7.4.3 Centras, gavęs paciento arba jo atstovo prašymą ar skundą, jį privalo užregistruoti, išnagrinėti ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų raštu pranešti prašymą ar skundą pateikusiam pacientui ar jo atstovui nagrinėjimo rezultatus;
7.4.4 Pacientas turi teisę apskųsti Centro veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

8. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

8.1 Jei Centre gydomas pacientas sąmoningas ir geba protingai vertinti savo interesus, informacija apie paciento buvimą Centre niekam neteikiama, tais atvejais sudaromos galimybės pačiam pacientui telefonu susisiekti su savo atstovais. Atvejais, kai pacientas yra nesąmoningas ar negali protingai vertinti savo interesų, informacija apie paciento buvimą Centre teikiama tik paciento atstovui pagal įstatymą, jam pateikus savo asmens tapatybės dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
8.2 Gydantis gydytojas pacientui ir (ar) jo atstovui, jam pateikus savo asmens tapatybės dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jiems suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus, suteikia informaciją apie paciento sveikatos būklę, nustatytą ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento (jo atstovo) apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.  
8.3 Paciento ir (ar) jo atstovo pageidavimu susipažinimui turi būti pateikta paciento Gydymo stacionare ligos istorija F.Nr.003/a ar kiti paciento medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas įrašo paciento Gydymo stacionare ligos istorijoje F.Nr.003/a.
8.4 Paciento ir (ar) jo atstovo prašymu gydytojas privalo paaiškinti įrašų paciento medicinos dokumentuose reikšmę. Jeigu pacientas ir (ar) jo atstovas pageidauja, kad paciento medicininėje dokumentacijoje būtų ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslūs, neišsamūs, dviprasmiški duomenys arba panaikinti duomenys, nesusijusioje su diagnoze, gydymu, slauga, jis šių taisyklių 7 dalyje nustatyta tvarka privalo raštu kreipti į Centro direktorių. Pateiktą prašymą svarsto direktoriaus įsakymu sudarytas Centre dirbančių gydytojų konsiliumas. Jei šis reikalavimas yra pagrįstas, gydantis gydytojas paciento medicininėje dokumentacijoje privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu toks prašymas nepagrįstas, kadangi gali sunaikinti svarbius įrodymus, duomenys medicininėje dokumentacijoje netaisomi, nekeičiami, o prašymą pateikusiam pacientui ir (ar) jo atstovui raštu pateikiamas tokio sprendimu pagrįstumas.

9. LIGOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

9.1 Pacientų medicininių dokumentų kopijos teikiamos šia tvarka:
9.1.1 dėl medicinos dokumentų kopijų pacientas ar jo atstovas raštu kreipiasi į Centro direktorių.  Prašantis medicinos dokumentų kopijų pacientas prie prašymo privalo pateikti savo asmens tapatybės dokumentą, jei dėl paciento medicinos dokumentacijos kopijų, kreipiasi paciento atstovas, jis prie prašymo privalo pateikti paciento atstovavimą liudijantį dokumentą, paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei savo asmens tapatybės dokumentą. Prašyme nurodomas prašomas dokumentas. Dokumento kopija turi būti padaryta per 1 darbo dieną. Dokumentų kopijos daromos paciento ar jo atstovo lėšomis. Jei Centras neturi prašomos informacijos, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareiškėją;
9.1.2 dokumentų kopijos kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims išduodamos tik esant raštiškam paciento, jo atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai dokumentų originalų (arba kopijų) raštu prašo:
9.1.2.1 asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydant ar slaugant pacientą, kai duomenys apie pacientą nepateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS);
9.1.2.2 asmenys, atliekantys paciento sveikatos ekspertizę;
9.1.2.3 institucijos, kontroliuojančios sveikatos priežiūros veiklą;
9.1.2.4 teismas, prokuratūra, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Šios institucijos, norėdamos gauti dokumento originalą (arba kopiją), turi raštu kreiptis į Centro direktorių, pateikdamos spaudu ir parašu patvirtintą institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą ir dokumentų paėmimo aktą (protokolą, raštą). Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.
9.2  Informacijos teikimas kitiems asmenims (išskyrus paciento atstovus):
9.2.1 visa informacija apie paciento buvimą Centre, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento ar jo atstovo sutikimą.
9.2.2 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai turint duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nurodytą Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas prieš vaiką, vaiko nepriežiūra, apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus, būtinumą ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš gydymo įstaigų ar panašių priežasčių);
9.2.3 kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

10. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

10.1 Centras dirba visa parą.
10.2 Pacientai į Centrą priimami darbo dienomis 900 – 1500val.
10.3 Centro administracijos ir kitų ne medicininių padalinių / skyrių darbo laikas:
– pirmadieniais – ketvirtadieniais: 800 – 1700 val.
– penktadieniais – 800 – 1545 val.
– pietų pertrauka: 1200 – 1245 val.       
Valstybių ir švenčių išvakarėse administracijos ir kitų ne medicininių padalinių / skyrių darbo diena sutrumpinama viena valanda.

11. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

11.1 Direktorius saugos darbe, darbo higienos profilaktikai, priežiūrai, kontrolei, konsultavimui Centre yra įsteigęs Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pareigybę. Centro darbuotojų sauga ir sveikata užtikrinama vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis.

12. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ PINIGŲ, DOKUMENTŲ, VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

12.1 Paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, pinigai, dokumentai Centre saugomi direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka:
12.1.1 pacientui atvykus į Centrą stacionarizavimui, jei pacientas su savimi turi pinigų, dirbinių iš brangiųjų metalų ar dokumentus, į Priėmimo – skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyrių iškviečiamas Centre dirbantis socialinis darbuotojas. Visi perduodami saugoti brangūs daiktai, pinigai, dokumentai surašomi į Stacionarizuojamo paciento pinigų ir/ar dirbinių iš brangiųjų metalų saugojimo įstaigoje žiniaraštį KVSF 04/11– 6 ŠPGSL, kurį be socialinio darbuotojo pasirašo Priėmimo – skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriuje dirbantis slaugytojas, skyriaus į kurį numatoma stacionarizuoti pacientą vyresnysis slaugytojas ir pacientas, jei geba vertinti savo interesus. Socialinis darbuotojas Stacionarizuojamo paciento pinigų ir/ar dirbinių iš brangiųjų metalų saugojimo įstaigoje žiniaraštį KVSF 04/11– 6 ŠPGSL užregistruoja Saugomų paciento pinigų, brangių dirbinių registracijos žurnale KVSF 04/11– 7 ŠPGSL. Vieną Stacionarizuojamo paciento pinigų ir/ar dirbinių iš brangiųjų metalų saugojimo įstaigoje žiniaraščio KVSF 04/11– 6 ŠPGSL egzempliorių saugojimui pasiima socialinis darbuotojas, kitą atiduoda pacientui, trečias įklijuojamas į paciento Gydymo stacionare ligos istoriją F.Nr.003/a.
PASTABA: tokie pat dokumentai pildomi ir gautiems paciento pinigams iš kitų institucijų, ir prie Stacionarizuojamo paciento pinigų ir/ar dirbinių iš brangiųjų metalų saugojimo įstaigoje žiniaraščio KVSF 04/11– 6 ŠPGSL prisegami pinigų gavimą pagrindžiantys dokumentai.
12.1.2 jei pacientas nesutinka perduoti saugojimui su savimi turimus pinigus, dirbinius iš brangiųjų metalų, pacientui ir jo atstovui paaiškinama, kad Centras negali užtikrinti paciento su savimi turimų pinigų, dokumentų, brangių daiktų visiško saugumo, informuoja, kad tokiais atvejais Centras neatsako už paciento sprendimu neatiduotus saugojimui ir su savimi skyriuje turimus brangius daiktus, pinigus ir dokumentus ir Paciento (jo atstovų) sutikimų lape KVSF 04/2 – 3 ŠPGSL įrašo, kokius Centrui žinomus brangius daiktus pasilieka su savimi;
12.1.3 visi priimti saugoti pinigai, dirbiniai, iš brangiųjų metalų, dokumentai sudedami į atskirą maišelį, kuriame užrašomas paciento vardas, pavardė, skyrius, pradedama pildyti Paciento pinigų apyskaita KVSF 04/11– 9 ŠPGSL, kuri tą pačią dieną užregistruojama Paciento pinigų apyskaitų registracijos žurnale KVSF 04/11– 10 ŠPGSL. Paimti saugojimui pacientų pinigai, dirbiniai iš brangiųjų metalų saugomi Centre tam paskirtoje vietoje;
12.1.4 jei pacientų nelanko jų atstovai, pacientui pageidaujant jam nuperkami medikamentai, higienos reikmenys, kitos prekės, tais atvejais iš paciento pinigų nupirkti daiktai, dalyvaujant skyriuje dirbančiam personalui, atiduodami pacientui. Kasos čekio kitoje pusėje pasirašo skyriaus darbuotojas, kurio akivaizdoje pacientams buvo atiduotos nupirktos prekės. Socialinis darbuotojas kasos čekį tą pačią dieną prisega prie Paciento pinigų apyskaitos KVSF 04/11– 9 ŠPGSL, o Paciento pinigų apyskaitoje KVSF 04/11– 9 ŠPGSL užrašo išlaidas ir likutį.
12.2 Paciento rūbų, kitų daiktų saugojimo tvarka:
12.2.1 pacientui atvykus į Centrą, kai pacientas pageidauja rūbus, kitus asmeninius daiktus atiduoti saugoti Centre, skyriaus į kurį stacionarizuojamas pacientas vyresnysis slaugytojo padėjėjas, dalyvaujant slaugytojo padėjėjui, paciento rūbus ir/ar perduodamus saugoti daiktus surašo Paciento rūbų saugojimo/grąžinimo lape KVSF 04/11 – 8 ŠPGSL ir užregistruoja Pacientų rūbų registracijos žurnale KVSF 04/11 – 4 ŠPGSL, vieną egzempliorių įsega į paciento Gydymo stacionare ligos istoriją F.Nr.003/a, kitą prisega prie paciento rūbų,  rūbus sudeda į maišą ir padeda saugoti į pacientų rūbų saugyklą;
12.3 Paciento atsineštų vaistinių preparatų saugojimo tvarka:
12.3.1 pacientui atvykus į skyrių bendrosios praktikos slaugytojas Paciento vaistinių preparatų kortelėje KVSF 04/11 – 11 ŠPGSL užregistruoja paciento atsineštus vaistinius preparatus, juos sudeda į dėžes, ant kurių užrašo paciento vardą, pavardę. Paciento atsinešti vaistiniai preparatai laikomi tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Centro vaistiniai preparatai;
12.3.2 pacientui išvykstant, paciento atsinešti, tačiau nesuvartoti vaistiniai preparatai grąžinami. Paciento atsineštus, bet nesuvartotus vaistinius preparatus grąžinęs bendrosios praktikos slaugytojas pasirašo Paciento vaistinių preparatų kortelėje KVSF 04/11 – 11 ŠPGSL, kad vaistinius preparatus grąžino ir paprašo paciento ar jo atstovo pasirašyti patvirtinant, kad vaistinius preparatus gavo, o kortelę įsega į į paciento Gydymo stacionare ligos istoriją F.Nr.003/a.
12.4 Paliktus Centre saugoti paciento dirbinius iš brangiųjų metalų, pinigus, dokumentus, rūbus, vaistinius preparatus atsiimti gali pats pacientas ar jo atstovas. Jei pacientas dėl sveikatos būklės nesugeba suvokti savo veiksmų, jo saugomi pinigai, dirbiniai iš brangiųjų metalų, dokumentai, rūbai, vaistiniai preparatai atiduodami tik Gydymo stacionare ligos istorijoje F.Nr.003/a nurodytam paciento atstovui. Jei pacientas perkeliamas tolimesniam gydymui į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, bendrosios praktikos slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas Perkeliamo į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą paciento daiktų perdavimo lape KVSF 04/11 – 12 ŠPGSL surašo perduodamus į kitą įstaigą paciento medikamentus, daiktus ir juos perduoda pacientą perimančiam kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui.
12.5 Jei pacientas mirė, socialinis darbuotojas Centro direktoriaus pasirašytu raštu informuoja Gydymo stacionare ligos istorijoje F.Nr.003/a nurodytą įstatyminį atstovą, kad Centre saugomi mirusio paciento daiktai, pinigai, brangūs dirbiniai. Saugomi vertingi daiktai atiduodami asmeniui, pristačiusiam notaro patvirtintą paveldėjimo dokumentą. Palikti saugoti paciento rūbai, kitos materialinės vertybės po jo mirties saugomi 6 mėnesius, neatsiradus paveldėtojų informuojama Valstybinė mokesčių inspekcija.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1 Atstovai iš kontroliuojančių įstaigų bei kiti asmenys, atvykstantys į Centrą susipažinti su jo veikla ir kitais klausimais, privalo prisistatyti Centro direktoriui, jo nesant jį pavaduojančiam asmeniui.
13.2 Prireikus Taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tvirtinamos Centro direktoriaus įsakymu.

_____________

Atnaujinta 2022-02-14

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite