Pacientų teisės ir pareigos

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1    Pacientas turi teisę:
5.1.1    nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, neįgalumo gauti kvalifikuotą sveikatos priežiūrą;
5.1.2    gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, kurią numato LR įstatymai ir kiti teisės aktai;
5.1.3    pacientas turi teisę į jo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, sveikatos priežiūros personalo pagarbų elgesį;
5.1.4    pasirinkti gydytoją, toks pageidavimas nėra vykdytinas, gydytojui atostogaujant, esant tarnybinėje komandiruotėje, kvalifikacijos kėlimo kursuose ar sergant.
Pacientai turi teisę patys pasirinkti sveikatos specialistą, arba specialistą gali parinkti jo atstovas (kai pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų). Tais atvejais pacientas savo norą gydytis pas pageidaujamą gydytoją pasako priėmimo kambaryje dirbančiam slaugytojui;
5.1.5    į neatidėliotinai suteiktą būtinąją medicinos pagalbą. Jeigu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą medicinos pagalbą arba jei įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios pagalbos suteikti negali, gydytojas, apžiūrėjęs pacientą, užtikrina, kad pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
5.1.6    gydančio gydytojo siūlymu pasirinkti gydymo ir tyrimo metodus, susipažinti su šių metodikų ypatybėmis, jų atsisakyti. Prieš pasirašant sutikimą intervencinei procedūrai, pacientui ar jo atstovui išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslai, pobūdis, padariniai ir pavojai. Visais atvejais pacientų diagnostikos ir gydymo metodikų pasirinkimas, sutikimas intervencinei procedūrai įforminamas raštu. Už pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai;
5.1.7    pateikti pageidavimą nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Ši paciento valia išreiškiama raštu „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“, kuris saugomas medicinos dokumentuose;
5.1.8    išreikšti savo valią dalyvauti ar atsisakyti dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose. Pacientai ir jų atstovai priėmimo kambaryje informuojami, kad įstaiga vykdo būsimų slaugytojų, kineziterapeutų, masažuotojų, socialinių darbuotojų mokymo procesą ir jei pacientas sutinka dalyvauti mokymo procese jis arba jo atstovas pasirašo „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“, kad sutinka jog pacientas būtų įtraukiamas į mokymo procesą, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“, kuris saugomas medicinos dokumentuose;
5.1.9    bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis;
5.1.10    gauti medikamentus, kurie pacientui skiriami laikantis racionalaus vaistų vartojimo principų:
5.1.9.1 tinkama indikacija – sprendimas skirti vaistą(us) gydymui turi būti racionalus, o gydymas šiuo vaistu turi būti efektyvus ir saugus;
5.1.9.2 tinkamas vaistas – vaistas pacientui pasirenkamas pagal jo efektyvumą, saugumą, tinkamumą ir įstaigos finansinį prieinamumą. Kitais atvejai pacientas, jo atstovai gydančio gydytojo siūlymu gali pasirinkti brangiau kainuojančius medikamentus, kuriuos įsigyja savo lėšomis;
5.1.9.3 tinkamas pacientas – vaistas yra priimtinas pacientui, nėra kontraindikacijų ir nepageidaujamų reiškinių tikimybė yra minimali;
5.1.9.4 tinkama informacija – pacientui, jo pageidavimu turi būti suteikiama aktuali, tiksli, svarbi ir aiški informacija apie jo būklę ir paskirtą vaistą;
5.1.9.5 tinkama stebėsena – turi būti tinkamai atliekama numatyto (laukto) ir netikėto gydymo vaistais poveikio (efekto) stebėsena.
5.1.11    gauti mokslu pagrįstas, efektyviausias nuskausminančias priemones, kad nekentėtų skausmo dėl savo sveikatos sutrikimų;
5.1.12    pacientas ar jo atstovas dėl nepatenkinamos sveikatos priežiūros turi teisę skųstis. Konfliktų ir ginčų sprendimų tvarka nustatyta šių taisyklių 6.1 punkte;
5.1.13    įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti atlyginimą už žalą, padarytą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dėl įstaigos darbuotojų kaltės.
5.2    Pacientas ir jo atstovai turi teisę:
5.2.1    gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas medicinos ir ne medicinos paslaugas bei galimybę jomis pasinaudoti. Informaciją apie visas teikiamas paslaugas savo kompetencijos ribose teikia gydytojai bei slaugos specialistai;
5.2.2    gauti informaciją sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;
5.2.3    turi teisę gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę, jam taikomus gydymo ir tyrimo metodus, prognozę, išskyrus atvejus, kai paciento raštu pateiktame prašyme nenurodyta, kad tokios informacijos jis atsisako. Tokios informacijos teikimo tvarka nustatyta šių taisyklių 7.1 p.;
5.2.4    pageidauti medicinos dokumentų ar jų kopijų, prašyti gydančio gydytojo paaiškinti įrašus Gydymo stacionare ligos istorijoje (F.Nr.003/a), prašyti ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir/ar pakeisti netikslius, neišsamius duomenis.
5.3    Pacientų pareigos:
5.3.1    pacientas privalo:
5.3.1.1    norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, socialinį draustumą įrodantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo, bedarbio pažymėjimą, socialinio draudimo pažymėjimą), pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą arba pasą su žyma apie registraciją Šiaulių mieste, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;
5.3.1.2    pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis šiomis taisyklėmis, pasirašant ligos istorijos titulinio lapo kitoje pusėje ir „Paciento (jo atstovų) sutikimų lape“, kitais įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
5.3.1.3    rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su įstaigos specialistais ir darbuotojais;
5.3.1.4    pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
5.3.1.5    pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;
5.3.1.6    pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
5.3.1.7    vykdyti medicinos personalo nurodymus;
5.3.1.8    tausoti  įstaigos turtą, saugoti atsineštus savo asmeninius daiktus;
5.3.1.9    laikytis higienos reikalavimų;
5.3.1.10    pacientas įstatymų nustatyta tvarka turi atlyginti  įstaigai padarytą žalą.
5.4    Įstaigoje draudžiama:
5.4.1    triukšmauti;
5.4.2    rūkyti;
5.4.3    vartoti alkoholį;
5.4.4    naudoti atvirus elektros prietaisus – šildytuvus, vandens šildytuvus;
5.4.5    perduoti informaciją apie kitus pacientus;
5.4.6    išsinešti iš įstaigos medicininę dokumentaciją;
5.4.7    savavališkai daryti taisymus medicininėje dokumentacijoje.
Už  5.4 punkto pažeidimus pacientas VšĮ Šiaulių  ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu gali būti išrašytas iš įstaigos.

Atnaujinta: 2016-11-24

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite