KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023 – 2025 M. VEIKSMŲ PLANAS

PATVIRTINTA
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centro direktoriaus 2023 m. kovo 23 d.
įsakymu V-15.

VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023 – 2025 M. VEIKSMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas darbuotojas / skyrius

Vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1. TIKSLAS. Išlaikyti korupcijai atsparią aplinką VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre (toliau – Centras).

1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką, didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą ir siekti nepakantumo bet kokioms jos prielaidoms

1.1.1.

Parengtas Centro korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planas ir paskelbtas Centro interneto svetainėje.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija / skyrius

2023 m. I ketv.

Centre palaikoma skaidrios veiklos aplinka.

Parengtas ir patvirtintas Centro korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planas.

1.1.2.

Centro interneto svetainėje skelbiama Centro korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano ataskaita.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Kasmet I ketv.

Kontroliuojama ir viešinama Centro antikorupcinės aplinkos tobulinimo veikla.

Paskelbta ataskaita Centro interneto svetainėje.

1.1.3.

Organizuoti ne mažiau kaip dvejus Centro darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais, dalinti (siunčiama el. paštu) medžiagą aktualiais korupcijos prevencijos klausimais.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Nuolat

Centre nėra korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

Darbuotojams surengtų mokymų skaičius ir juose dalyvavusių darbuotojų skaičius.

Centre nustatytų korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų, dėl kurių kaltieji asmenys buvo patraukti atsakomybėn skaičius.

1.1.4.

Pagal išorės institucijų ar direktoriaus pavedimą atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje Centro veiklos srityje.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Pagal išorės institucijų ar direktoriaus pavedimą

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, parengtos bei įgyvendintos prevencijos priemonės nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

Atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius

1.1.5.

Naujai priimtus darbuotojus supažindinti su Centro korupcijos prevencijos politika:

– Centro darbuotojų susidūrusių su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika elgesio taisyklėmis;

– Centro darbuotojų elgesio kodeksu;

– STT parengta atmintine „Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija“.

Personalo specialistas

Nuolat

100 proc. naujai į darbą priimtų darbuotojų pasirašytinai supažindinti su Centro korupcijos prevencijos politika

Naujai priimtų ir supažindintų su Centro korupcijos politika darbuotojų kiekis procentais.

1.1.6.

Laikytis darbuotojų elgesio (etikos) taisyklių, visus darbuotojų elgesio (etikos) taisyklių pažeidimus svarstyti Medicinos etikos komisijos posėdžiuose, internetiniame tinklalapyje viešinti etikos komisijos metinę ataskaitą.

Medicinos etikos komisija

Kiekvienų metų I ketv.

Užtikrinamas darbuotojų elgesio (etikos) taisyklių vykdymas

Medicinos etikos komisijoje svarstytų atvejų skaičius.

1.1.7.

Vertinti darbuotojų toleranciją korupcijai.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Kasmet iki gruodžio 31 d.

Ne mažiau kaip 90 proc. įstaigoje dirbančių darbuotojų anketinėse apklausose korupcijos tolerancijai nustatyti nurodo, kad yra informuoti apie įstaigoje vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

Daugiau nei 40 proc. įstaigos darbuotojų anketinėse apklausose korupcijos tolerancijai nustatyti nurodo, kad praneštų apie jiems žinomus korupcijos atvejus.

Apklaustų darbuotojų procentas.

Informuotų darbuotojų apie įstaigoje vykdomas korupcijos prevencijos priemones skaičius procentais.

Darbuotojų, kurie praneštų apie jiems žinomus korupcijos atvejus, skaičius procentais.

1.2. UŽDAVINYS. Valdyti interesų konfliktus.

1.2.1.

Naujai priimtiems darbuotojams, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, teikti aktualią informaciją privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo klausimais ir VTEK PINREG sistemoje kontroliuoti darbuotojų pateiktas privačių interesų deklaracijas.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Nuolat

100 proc. darbuotojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, pateikę privačių interesų deklaracijas VTEK PINREG sistemoje.

Naujai į darbą priimtų ir supažindintų su privačių interesų deklaravimo tvarka, darbuotojų kiekis procentais.

Gautų pranešimų apie privačių interesų deklaravimo pažeidimus skaičius.

Gautų pranešimų apie Centro darbuotojams nustatytus interesų konfliktų skaičius.

1.2.2.

Vykdyti viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujančių Centro darbuotojų viešų ir privačių interesų deklaracijų kontrolę.

Viešųjų pirkimų specialistas

Nuolat

100 proc. Centro darbuotojų, dalyvaujančių viešojo pirkimo procedūrose, deklaravę savo privačius interesus VTEK PINREG sistemoje.

VTEK PINREG sistemoje pateiktų viešojo pirkimo procedūrose dalyvavusių Centro darbuotojų deklaracijų skaičius.

2. TIKSLAS. Centro veiklos viešumas, visuomenės švietimas ir atskaitingumas visuomenei.

2.1. UŽDAVINYS. Didinti teikiamų paslaugų skaidrumą.

2.1.1.

Vykdyti išankstinę pacientų registraciją Centre teikiamoms paslaugoms gauti naudojant E.sveikata išankstinės pacientų registracijos sistemą (toliau – IPR IS).

Informacinių technologijų specialistas, vidaus medicininio audito vadovas, gydymo koordinatorius, slaugos koordinatorius

Iki 2025 IV ketv.

100 proc. registracijų gauti paslaugas Centre vykdoma per IPR sistemą.

Pacientų, užregistruotų E.sveikata IPR IS, procentas

2.1.2.

„Stacionare gydomo asmens statistinė kortelėse“ F. Nr. 066/a-LK (toliau – statistinėse kortelėse) pildoma informacija apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas.

Gydytojai, vyresnieji slaugytojai

Nuolat

Statistinėse kortelėse 100 proc pateikiama informacija apie Centre suteiktas mokamas paslaugas.

Iš išorės institucijų gautų pranešimų skaičius apie statistinėse kortelėse nenurodytas mokamas paslaugas.

2.2. UŽDAVINYS. Didinti Centro veiklos viešumą.

2.2.1.

Centro internetinėje svetainėje skelbti:

– Centro veiklos ir finansų ataskaitas;

– informaciją apie mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų apmokėjimo tvarką;

– informaciją apie nemokamas (apmokamas iš PSD fondo biudžeto lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

– informaciją apie įstaigas, teikiančias reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar vaikams.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, informacinių technologijų specialistas

Nuolat

Informuota visuomenė.

Paskelbta informacija Centro interneto svetainėje ir Centro ilgalaikio gydymo skyriuose esančiuose segtuvuose.

2.2.2.

Centro internetinėje svetainėje viešinti informaciją apie paramos panaudojimą taip pat informaciją apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojamus viešuosius pirkimus.

Vyriausiasis finansininkas

Nuolat

Informuota visuomenė.

Paskelbta informacija Centro interneto svetainėje.

2.2.3.

Centro internetinėje svetainėje viešinti informaciją apie Centre gautų dovanų priėmimo, registracijos tvarką, registruoti bei viešinti informaciją apie Centre gautas dovanas.

Administratorius

Nuolat

Sukurta ir taikoma dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Sistema.

Paskelbta tvarka Centro interneto svetainėje.

Užregistruotas gautų dovanų skaičius.

2.3. UŽDAVINYS. Didinti Centre paslaugas gaunančių pacientų (jų atstovų) informuotumą apie jų teises, Centre netoleruojamas korupcijos apraiškas.

2.3.1.

Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto svetainėje.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Nuolat

Informuota visuomenė

Paskelbta informacija Centro interneto svetainėje.

2.3.2.

Centro interneto svetainėje, Centro skelbimų lentose skelbti informaciją visuomenei:

– apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas;

– kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika įstaigoje;

– informaciją apie LR SAM nemokamą pasitikėjimo telefoną +370 800 66004 ir el. paštą korupcija@sam.lt;

– informaciją apie STT karštąją liniją +370 266 3333 ir el. paštą pranesk@stt.lt;

– informaciją, kur skelbiama išsami informacija susijusi su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu bei korupcijos prevencija.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, informacinių technologijų specialistas

Nuolat

Informuota visuomenė

Paskelbta informacija Centro interneto svetainėje ir Centro ilgalaikio gydymo skyriuose esančiuose segtuvuose.

2.3.3.

Centro interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbti:

– vadovo kreipimąsi korupcijos prevencijos tema;

– korupcijos prevencijos planą ir jo vykdymo ataskaitą;

– informaciją apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

– Centre nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčius atvejus, dėl kurių kaltieji asmenys buvo patraukti atsakomybėn;

– pareigų sąrašą, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją;

– pareigų sąrašą, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, informacinių technologijų specialistas

Nuolat

Informuota visuomenė.

Paskelbta informacija Centro interneto svetainėje.

2.3.4.

Segtuvuose „Informacija pacientams ir lankytojams“ skelbti:

– baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

– mokamai teikiamas paslaugas ir jų apmokėjimo tvarką;

– nemokamas (apmokamas PSDF biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

– įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal gydomų pacientų profilius;

– atitinkamas gydytojų specialistų medicinos normas pagal padaliniuose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį;

– Centro darbuotojų elgesio kodeksas.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Nuolat

Informuota visuomenė.

Paskelbta informacija Centro 1, 2, 3 ilgalaikio gydymo skyriuose, demencija sergančiųjų poskyryje, priėmimo ir konsultacijų skyriuje.

2.3.5.

Dalintis vaizdine informacija Centro interneto svetainėje (STT, SAM vaizdo klipai antikorupcine tema).

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Nuolat

Informuota visuomenė.

Vaizdinės informacijos skelbimas Centro interneto svetainėje.

2.3.6.

Centro interneto svetainėje sudaryti galimybę jų atstovams pateikti savo atsiliepimus, komentarus, informaciją apie Centro veiklos trūkumus, galimas korupcinio pobūdžio veikas ir pan.

Informacinių technologijų specialistas

Nuolat

Sudaryta galimybė suinteresuotiems asmenims pateikti savo atsiliepimus, komentarus, informaciją apie Centro veiklos trūkumus ir t.t.

Gautų komentarų, atsiliepimų skaičius.

2.3.7.

Vykdyti anoniminę pacientų (jų atstovų) apklausą siekiant įvertinti Centro teikiamų paslaugų kokybę ir galimas korupcinio pobūdžio apraiškas.

Vidaus medicininio audito vadovas.

Nuolat

Ne mažiau kaip 0,9 balo įvertinta pacientų gautų paslaugų kokybė.

Ne daugiau kaip 0,5% apklaustų pacientų/jų atstovų nurodo, kad už gautą medicinos pagalbą Centro darbuotojų buvo provokuojami papildomai atsilyginti.

Pacientų pasitenkinimo gautomis paslaugomis balas.

Paslaugas gavusių pacientų (jų atstovų) procentas, kurie nurodė, kad Centro darbuotojų buvo provokuojami papildomai atsilyginti už teikiamas paslaugas.

3. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo Centro viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas.

3.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas.

3.1.1

Skelbiamas einamųjų metų viešųjų pirkimų planas Centriniame viešųjų pirkimų portale.

Viešųjų pirkimų specialistas

Nuolat

Skelbti ir atnaujinti Centro viešųjų pirkimų planą Centriniame viešųjų pirkimų portale.

Skelbiama informacija.

3.1.2

Didinti vaistų ir medicinos priemonių centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą.

Viešųjų pirkimų specialistas

Nuolat

100 proc. kataloge esančių vaistų ir medicinos pagalbos priemonių pirkimas per CPO.

Per CPO įsigytų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių procentas.

3.1.3

Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas.

Viešųjų pirkimų specialistas

Nuolat

Didėjantis konsoliduotų pirkimų skaičius per metus.

Organizuotų ir dalyvautų organizuotose konsoliduotuose pirkimuose skaičius.

3.1.4

Centro vykdomų pirkimų stebėsena pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, jų adaptavimas ir ne mažiau kaip keturių rodiklių paviešinimas Centro interneto svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“.

Viešųjų pirkimų specialistas

Kasmet I ketv.

Centro interneto svetainėje viešinami vykdomų pirkimų vertinimo rodikliai.

Paskelbta informacija Centro interneto svetainėje.

3.1.5

Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“1.1.1-1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir ne rečiau kaip du kartus per metus išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

Viešųjų pirkimų specialistas

Du kartus per metus

Vykdoma viešųjų pirkimų analizė, jos išvados bei siūlymai dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo teikiami direktoriui.

Viešųjų pirkimų analizė su išvadomis pateikta Centro direktoriui.

––––––––––––––––––––––––––––

Atnaujinta 2023-05-16

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite