Gautos paramos priėmimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo sistema

PATVIRTINTA 
VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centro direktoriaus
2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-8

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau – Centras) vardu gautos paramos priėmimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo sistema (toliau – Sistema) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (toliau – Įstatymas).

2. Ši Sistema nustato paramos gavėjo Centro vardu gautos paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo procedūras.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.Parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus pagal Įstatymo 8 straipsnio leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas Įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikėjo.

3.2.Paramos tikslas – teikti paramos dalykus nuostatuose ir kitose normose numatytiems, Taisyklėse toliau nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams.

3.3.Visuomenei naudingi tikslai – tai Centro veikla bendradarbiavimo, integracijos visuomenėje ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

3.4.Paramos dalykas yra paramos tiekėjo – piniginės lėšos (taip pat ir iki 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos); bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ir įsigytas prekes; suteiktos paslaugos.

3.5. Paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, Privatizavimo fondo ir kitų valstybės pinigų fondų, Lietuvos banko ir kitos valstybės ir savivaldybių piniginės lėšos, taip pat tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai bei ribotai apyvartoje esantys daiktai.

4.Anonimiškai gauta parama – paramos gavėjo gautos piniginės lėšos, kitas turtas arba paslaugos, kai paramos teikėjas nėra žinomas (gauta viešųjų akcijų ir kitokių renginių metu arba kitu būdu) arba nenori būti žinomas.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas.

6. Centras tampa paramos gavėju ir įgyja teisę gauti paramą tik Įstatymo nustatyta tvarka gavęs paramos gavėjo statusą.

II SKYRIUS
PARAMOS PRIĖMIMAS

7. Parama gali būti gaunama šiais būdais:

7.1. neatlygintinai gaunant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), gaunant paslaugas;

7.2. gaunant turtą naudotis panaudos teise;

7.3. testamentu gaunant bet kokį turtą;

7.4. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir sutartys.

8. Leidžiami šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:

8.1. viešinti informaciją apie paramos teikėją;

8.2. teikti paramos teikėjui ataskaitas apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą kai jis tokios reikalauja;

8.3. panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.

9. Išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas viešindamas informaciją apie paramos teikėją, suma neturi viršyti 10 procentų paramos teikėjo suteiktos paramos vertės. Jeigu viešindamas informaciją paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių šiame punkte nurodytą ribą, minėtą ribą viršijančios išlaidos laikomos parama, panaudota ne pagal paramos paskirtį.

10. Paramos gavėjui viešinant informaciją apie paramos teikėją, mutatis mutandis taikomos teisės aktų, reglamentuojančių reklamą, nuostatos.

11. Įsipareigojimas panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka negali prieštarauti Įstatymo ir šios Sistemos nuostatoms dėl paramos panaudojimo.

12. Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai paramos teikėjui turi būti nurodyti sutartyje, kuria įforminamas paramos teikimas. Paramos sutartį pasirašo paramos davėjas ir paramos gavėjas – Centro direktorius.

13. Parama gali būti priimama ir be sutarčių, jeigu nenustatomos papildomos paramos davėjo sąlygos ir paramos gavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų. Šiuo atveju paramos davėjas (jei parama gaunama piniginėmis lėšomis) mokėjimo pavedime nurodo tik konkretų paramos gavėją ir paskirtį. Parama iš fizinių asmenų gali būti priimama be sutarčių.

14. Paramos gavimo faktas įforminamas dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje išvardytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, surašant perdavimo – priėmimo aktą. Prie perdavimo – priėmimo akto gali būti pridedami ir kiti gaunamos paramos dalyką identifikuojantys dokumentai ar jų patvirtintos kopijos.

15. Jei parama gaunama anonimiškai materialinėmis vertybėmis, įsakymu paskiriama komisija, kuri surūšiuoja, suskaičiuoja ir įvertina gautą paramą ir surašo aktą, kuriame nurodomas paramos teikėjas, paramos dalykai, jų kiekis, vertė ir suma. Gautos paramos įvertinimo aktą pasirašo komisijos nariai.

16. Gautą paramą materialinėmis vertybėmis, kurių vertė nėra nurodyta jokiuose dokumentuose, komisija įvertina paramos gavimo dieną galiojančiomis analogiškų ar panašių daiktų kainomis, įvertinus jų nusidėvėjimą, bet ne mažiau nei vienas euras.

17. Vadovaujantis komisijos surašytu ir direktoriaus patvirtintu aktu, materialinės vertybės užpajamuojamos buhalteriniuose dokumentuose.

18. Nustačius netinkamus daiktus, surašomas aktas, kuriuo, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, šie netinkami daiktai gali būti nurašyti.

19. Gaunant kaip paramą ilgalaikį materialųjį turtą naudotis panaudos teise, turi būti sudaroma panaudos sutartis ir surašomas turto priėmimo – perdavimo naudotis pagal panaudos sutartį aktas. Pagal panaudos sutartį perduotas nemokamai naudotis turtas lieka paramos teikėjo nuosavybe.

20. Kai paramos dalykas paslauga, ji įvertinama pagal paslaugų suteikimą patvirtinančiuose aktuose (patvirtintais paramos gavėjo) nurodytą jų vertę (savikainą).

21. Gauta parama piniginėmis lėšomis įvertinama pagal mokėjimo nurodyme ir faktišką mokėjimą patvirtinančiame banko išraše nurodytą sumą.

22. Anonimiškai gauta parama (toliau – anoniminė parama) gaunama renkant uždaruoju būdu (kai parama renkama į specialiai tam skirtą uždarą talpyklą) arba atviruoju būdu (kai parama nededama į specialiai tam skirtą uždarą talpyklą ir renkama viešųjų akcijų ir kitokių renginių metu) turi būti įvertinama ir įtraukiama į apskaitą.

23. Per metus gautos anoniminės paramos suma (vertė) įtraukiama į paramos gavėjo teikiamą metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą. 24. Gauta anoniminė parama skirstoma ir saugoma šioje Sistemoje nustatyta bendra tvarka.

III SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS DARBO TVARKA

25. Centro direktorius sudaro komisiją gautai paramai įvertinti, siūlymams teikti dėl gautos paramos skirstymo. Komisija sudaroma ir jos pirmininkas bei sekretorius skiriamas Centro direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 Centro darbuotojai.

26. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį. Posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant.

27. Komisija gautą paramą įvertina taip:

27.1. pinigų – pagal mokėjimo nurodyme ir faktišką mokėjimą patvirtinančiame banko išraše nurodytą sumą;

27.2. ilgalaikio materialiojo turto – pagal to turto likutinę vertę, neįskaitant to turto vertės padidėjimo ar sumažėjimo dėl perkainojimo;

27.3. kito materialiojo turto ar materialinių vertybių – įvertinę paramos davėjo perdavimo dokumentuose (patvirtintuose paramos gavėjo) nurodytą šio turto įsigijimo (pasigaminimo) vertę ir nusidėvėjimą;

27.4. paslaugų – pagal paslaugų suteikimą patvirtinančiuose aktuose (patvirtintais paramos gavėjo) nurodytą jų vertę (savikainą);

27.5. materialinių vertybių, kurių vertė nėra nurodyta jokiuose dokumentuose, vertė įvertinama paramos gavimo dieną galiojančiomis analogiškų ar panašių daiktų kainomis, įvertinus jų nusidėvėjimą, bet ne mažiau nei vienas euras.

28. Nustačius netinkamus daiktus, surašomas aktas, kuriuo vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka šie netinkami daiktai gali būti nurašyti.

29. Komisija gautos paramos įvertinimą įformina aktu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. 30. Komisijos siūlymai surašomi posėdžio protokole, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Komisija siūlymus dėl gautos paramos skirstymo teikia Centro direktoriui.

30. Komisijos siūlymai surašomi posėdžio protokole, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Komisija siūlymus dėl gautos paramos skirstymo teikia Centro direktoriui.

IV SKYRIUS
PARAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMAS IR PARAMOS PANAUDOJIMAS

31. Gauta parama (jei paramos teikėjo nenurodyta, kam konkrečiai ji skirta) paskirstoma ir naudojama įstatuose numatytiems, šios Sistemos I skyriuje „Bendrosios nuostatos“ nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams.

32. Gautos paramos piniginės lėšos ir kitas turtas negali būti:

32.1. naudojami politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti;

32.2. perduodami kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas.

33. Jeigu paramos davėjas mokėjimo nurodyme ir/ar sutartyje nurodė konkrečią paramos paskirtį, parama naudojama pagal gavimo paskirtį, ji negali būti keičiama.

34. Gautas paramos lėšas draudžiama naudoti Centro darbuotojams premijoms, priedams mokėti.

35. Nepanaudotos paramos lėšos paskirstomos kartu su kitais finansiniais metais gauta parama. Paramos lėšos, gautos nurodant naudojimo tikslą ir per einamuosius metus nepanaudotos, naudojamos kitais finansiniais metais pagal paramos davėjo nurodytą paskirtį.

V SKYRIUS
PARAMOS APSKAITA

36. Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.

37. Pagal Įstatymo ir šios Sistemos nuostatas, paramos gavėjas privalo atskirai tvarkyti gaunamos paramos apskaitą (nurodyti gautos paramos teikėjus, jei parama buvo gauta ne anonimiškai, taip pat paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota, t. y. įvardyti konkrečius gavėjus, jeigu lėšos ar turtas, gauti kaip parama, perduoti kitam asmeniui) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie savo veiklą, susijusią su šių Taisyklių I skyriuje „Bendrosios nuostatos“ nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu.

38. Centro vardu gauta parama apskaitoma atskirose balansinėse sąskaitose.

VI SKYRIUS
KONTROLĖ, ATSKAITOMYBĖ

39. Centras apie paramos gavimą atsiskaito Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybės įstaigoms Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Paramos gavimą ir naudojimą kontroliuoja vyriausiasis finansininkas.

41. Ataskaitas ir kitus priedus nurodytus šioje Sistemoje rengia ir teikia nustatyta tvarka bei terminais vyriausiasis finansininkas.

42. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos paramos gavimą ir naudojimą kontroliuoja pagal savo kompetenciją, jei tai numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

43. Juridinių asmenų registro tvarkytojas paramos gavėjo statusą panaikina kontrolės institucijos teikimu, jeigu paramos gavėjas per 3 metus nuo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja pagal Įstatyme nustatytą paramos paskirtį.

VII SKYRIUS
GAUTOS PARAMOS VIEŠINIMAS

44. Centro interneto svetainėje turi būti viešinama informacija apie gautą ir suteiktą paramą ne trumpiau kaip trejus metus nuo paskelbimo dienos naudojant šias formas:

44.1. paramos panaudojimo ataskaita (šio įsakymo priedas Nr. 2);

44.2. informacija apie paramos davėjus ir jų laimėtus Centro organizuojamus viešuosius pirkimus ketvirčiui užsibaigus per 30 d. d. (šio įsakymo priedas Nr. 3).

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Tuo atveju, kai keičiamos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, socialinės apsaugos ir darbo ministro ar Centro direktoriaus įsakymų nuostatos, susijusios su gautos paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos, saugojimo, kontrolės ir atskaitomybės procedūromis, jomis turi būti vadovaujamasi iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimo.

46. Už šios sistemos diegimą įgyvendinimą, analizę Centre atsakingas vyriausiasis finansininkas.

47. Centro darbuotojai už šių Taisyklių nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 49. Centro darbuotojų veiksmai, įgyvendinant Taisykles, gali būti apskundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________

Atnaujinta 2021-01-29

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite