Korupcijos prevencijos programa 2017 – 2019 m.

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo

ir geriatrijos centro direktoriaus

2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. V-38

 

 

           VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO  IR GERIATRIJOS CENTRO

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017 – 2019 METAMS

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau – Centras) korupcijos prevencijos programos (toliau – Korupcijos prevencijos programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą įstaigoje.

2. Centro Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 patvirtinta Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015 – 2019 metų programa.

3. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos Centre nuostatas. Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą.

4. Programoje vartojamos sąvokos:

4.1. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas.

4.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

4.3. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.

4.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

5. Korupcijos prevencijos programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas sveikatos sistemoje.

6. Korupcijos prevencijos programos uždaviniai:

6.1. parengti Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo veiklos planą, paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę Centre.

6.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

6.3. didinti Centro viešumą ir atvirumą.

6.4. didinti Centro veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą.

6.5. ugdyti Centro darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą.

6.6. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją.

6.7. gerinti valdymo kokybę, sudaryti antikorupcinę aplinką Centre.

6.8. didinti viešųjų pirkimų vykdymo sveikatos sistemoje skaidrumą.

6.9. teikti informaciją pacientams.

6.10. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos sveikatos sistemoje atvejus.

6.11. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriumi.

 

 III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS

7. Nustatyti aiškius sprendimų priėmimo kriterijus dėl Centro lėšų, naudojimo, valdymo ar
disponavimo tokiu turtu.

8. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.

9. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę.

10. Užtikrinti  kompensuojamųjų  vaistinių   preparatų  ir   medicinos   pagalbos   priemonių   skyrimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.

11. Apibrėžti Centro Viešųjų pirkimų komisijų ir pirkimų organizatorių kompetencijos ir atsakomybės ribas.

12. Viešinti  vykdomus viešuosius pirkimus.

13. Sudaryti galimybę piliečiams ir Centro darbuotojams anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus, sukurti pranešimų nagrinėjimo sistemą.

14. Informuoti visuomenę ir Centro darbuotojus apie atskleistus korupcijos atvejus ir piktnaudžiavimą pareigomis, korupcijos žalą visuomenei.

15. Organizuoti mokomuosius seminarus antikorupcine tema, kad Centro darbuotojai gautų teorinių ir praktinių žinių, susipažintų su naujausiais kovos su korupcija būdais.

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

16. Centro direktorius skiria asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

17. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato tikslus, uždavinius, priemones, jų vykdytojus bei vykdymo terminus.

18. Priemonių planas sudaromas 3 metų laikotarpiui ir nerečiau, kaip vieną kartą metuose peržiūrimas jo vykdymas.

19. Ataskaitą apie priemonių plano vykdymą skelbiama kasmet Centro internetinėje svetainėje ir teikiama kontroliuojančioms institucijoms.

20. Programa peržiūrima ir koreguojama esant reikalui, bet nerečiau kaip, kas tris metus, ruošiant naują priemonių planą.

21. Siūlymai dėl Programos keitimo, tikslinimo teikiami Centro direktoriui.

22. Programos keitimą gali inicijuoti:

22.1. už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo;

22.2. Centro direktorius.

23. Programos keitimą, papildymą ar atnaujinimą tikslinga atlikti:

23.1. jeigu pasiekti iškelti pamatuojami tikslai;

23.2. jeigu paaiškėjo galimi korupcijos atvejai ir jų prevencijai reikalingos papildomos priemonės.

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

24.  Centro administracija kasmet išklauso asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą veiklos ataskaitą, išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja programą.

25. Programoje numatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal priemonių plane nustatytus tikslo rezultato kriterijus.

_________________________________

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite