Korupcijos prevencijos programų įgyvendinimas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS UŽ 2022 M.

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

Informacija apie priemonės

įvykdymą

1 UŽDAVINYS

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ

1

1.1. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m. parengimas ir patvirtinimas

už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

2020 m.

Parengti korupcijos prevencijos programa ir įgyvendinimo planą 2020-2022 metams

Įvykdyta

Direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-61 patvirtintas “Dėl viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro korupcijos prevencijos programos 2020-2022 metams, korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 metams patvirtinimo, komisijos, atsakingos už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą, keitimo”.

2

1.2. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m.  pateikimas steigėjui.

už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

kiekvienais metais

Pateikti kopiją.

Įvykdyta

2020 m. pateikti dokumentai.

3

1.3. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m. skelbimas viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau-Centras) interneto svetainėje.

informacinių technologijų specialistas

Nuolat

Centro interneto svetainėje paskelbti korupcijos prevencijos priemonių planą 2020-2022 metams.

Įvykdyta

2020 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-61 patvirtininta VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro 2020-2022 korupcijos prevencijos program air palanas[1].

4

1.4. Centro interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2020-2022 metams vykdymą skelbimas

informacinių technologijų specialistas

Kiekvienu metu I ketv.

Paskelbti ataskaita apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2020-2022 metams priemonių vykdymą.

Vykdoma

Kiekvienais metais skelbiama ataskaita Centro interneto svetainėje[2].

2 UŽDAVINYS

TOBULINTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS

5

Patvirtinti Centro pareigybių sąrašus, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus

personalo specialistas, teisininkas

2020 IV ketv., nuolat atnaujinti

Patvirtinti pareigybių sąrašą, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus.

Įvykdyta

2019 m. sausio 22 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. V-7 patvirtintas įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės“

6

Parengti Centro etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbti jas Centro interneto svetainėje arba pavesti laikytis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu pavyzdiniu ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksu

už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, Medicinos etikos komisija

2020, nuolat viešinti

Parengti ir svetainėje patalpinti informacija.

 

Įvykdyta

2017 m. kovo 17 d. įsakymu patvirtintas „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro darbuotojų elgesio kodeksas“[3]. Naujas etikos nebuvo rengtas, nes galima vadovautis jau esamu arba Centro steigėjo patvirtintu etikos kodeksu [4].

7

Kasmet teikti etikos taisyklių taikymo rezultatus Centre, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus

Medicinos etikos komisija

Kiekvienų metų I ketv.

Pateikti etikos komisijos ataskaita, kuri skelbiama Centro dokumentų valdymo sistemoje.

Vykdoma

Kiekvienais metais registruojama ir skelbiama Centro dokumentų valdymo sistemoje.

8

Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos  rekomendacijas

už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

2021 VI ketv.

Patvirtininti dovanų tvarkos aprašą.

Įvykdyta

2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-73 patvirtintas „Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas“.[5]

3 UŽDAVINYS

DIDINTI CENTRO VEIKLOS VIEŠUMĄ, ATVIRUMĄ IR ATSKINGUMĄ VISUOMENEI

9

Organizuoti Centro darbuotojams ir pacientams atstovaujančių organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų

už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Kartą metuose

Organizuoti susitikimą, diskusiją.

Neįvykdyta

Organizuojant diskusiją, susitikimą pasikeitė Šiaulių miesto savivaldybėje korupcijos prevencijos pareigūnas, kuris tarpininkavo susitikimo dalyviams, todėl jo suorganizuoti nebepavyko.

10

Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir Centro interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausos rezultatus.

Vidaus medicininio audito vadovas, vyresnieji slaugytojai

Ne mažiau kaip kartą per metus

Paskelbti vykdytų pacientų apklausų rezultatus Centro interneto svetainėje.

Vykdoma

Kiekvienais metais pacientų apklausų rezultatai skelbiami Centro interneto svetainėje.[6]

11

Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas Centro interneto svetainėje

Informacinių technologijų specialistas

Nuolat

Nuolat skelbti aktualią sveikatos priežiūros paslaugų informaciją pacientams

Vykdoma

Skelbiama aktuali informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas Centro internetinė svetainėje.[7]

12

Tobulinti asmenų registravimosi į Centro paslaugų laukimo eiles valdymo reglamentavimą.

Vidaus medicininio audito vadovas, gydymo koordinatorius, slaugos koordinatorius

2022 I ketv.

Tobulinti tvarką dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimo.

Vykdoma

Centras yra susikonfigūravęs išankstinės pacientų registravimo sistemos (toliau – IPR) administravimo dalį, todėl laukiama kol ji bus pritaikyta palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms.

4 UŽDAVINYS

GERINTI ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ, DIDINTI SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ

13

Pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“

Visi gydytojai, vyresnieji slaugytojai

Nuolat

Pildyti informaciją nurodytose formose.

Vykdoma

Nuolat pildoma informacija apie suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK

14

Sukurti ir taikyti Centro paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- 1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“.

Vyriausiasis finansininkas, už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, informacinių technologijų specialistas

2021 I ketv.,

Nuolat taikyti

Patvirtinti gautos paramos priėmimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo tvarka, skelbti informacija apie skirtą paramą interneto svetainėje

Įvykdyta

2021 m. sausio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-8 patvirtininta „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro gautos paramos priėmimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo sistema“.[8]

Nuolat viešinima informacija apie Centrui skiriamą paramą[9].

15

Centro darbuotojų mokymo korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir dalinama medžiaga aktualiais prevencijos klausimais, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką.

už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija

Nuolat

Rengti seminarus ir paskaitas korupcijos prevencijos klausimais darbuotojams.

Įvykdyta

Centro darbuotojams regti seminarai:

2022 m. balandžio 12 d. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“;

2022 m. gruodžio 15 d. „Korupcijos samprata ir psireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos sveikatos apsaugoje“.

5 UŽDAVINYS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRINIMAS

16

Atlikti Centro vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti Centro interneto svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“

Viešųjų pirkimų specialistas

2023 I ketv.

Nuolat viešinami

Viešinti interneto svetainėje vykdomų pirkimų vertinimo rodiklius.

Įvykdyta

Centro vykdomų pirkimų vertinimo rodikliai paviešinti Centro interneto svetainėje[10].

17

Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“1.1.1-1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per metus

Viešųjų pirkimų specialistas

Nuolat

Pateikti direktoriui vykdomų viešųjų pirkimų analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo.

Vykdoma

Nuolat pateikiama analizė ir išvados, bei siūlymai apie Centro vykdomų viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

18

Didinti vaistų ir medicinos priemonių centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą

Viešųjų pirkimų specialistas, slaugos koordinatorius

Nuolat

Didinti įsigyjamų vaistų ir medicinos priemonių centralizuotų pirkimų procentinę dalį.

Vykdoma

2022 m. vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, sudaro 98,54 proc.

19

Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas

Viešųjų pirkimų specialistas, slaugos koordinatorius, ūkio reikalų koordinatorius

Nuolat

Dalyvauti konsoliduotose viešuosiuose pirkimuose.

Vykdoma

Įvykdyti 5 konsoliduoti pirkimai per 2022 m.

[1] Nuoroda interneto svetainėje: https://gerc.lt/korupcijos-prevencijos-programa-2020-2022-m/

[2] Nuoroda interneto svetainėje: https://gerc.lt/korupcijos-prevencijos-programu-igyvendinimas/

[3] Nuoroda interneto svetainėje: https://gerc.lt/darbuotoju-elgesio-kodeksas/

[4] Vadovaujamasi Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų etikos kodeksu, patvirtintu LR SAM 2021-07-16 įsakymu Nr. V-1673 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos antikorupcinio elgesio kodekso, patvirtintu LR SAM 2022-02-04 Nr. V-258 ir savivaldybės, todėl atskiro įstaigoje tvirtinti nebūtina.

[5] Nuoroda internete: https://gerc.lt/dovanu-perdavimo-tvarkos-aprasas/

[6] Nuoroda internete: https://gerc.lt/pacientu-apklausos/ 

[7] Nuoroda internete: https://gerc.lt/pacientu-teises-ir-pareigos/

[8] Nuoroda internete: https://gerc.lt/gautos-paramos-priemimo-panaudojimo-apskaitos-ir-viesinimo-sistema/

[9] Nuoroda internete: https://gerc.lt/informacija-apie-paramos-daveju-laimetus-viesuosius-pirkimus/

[10] Nuoroda internete: https://gerc.lt/viesuju-pirkimu-stebesenos-rodikliai/

Atnaujinta 2023-05-16

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite