Korupcijos prevencijos programų įgyvendinimas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS UŽ 2021 M.

1 UŽDAVINYS

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Informacija apie priemonės įvykdymą
1. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m. parengimas ir patvirtinimas. už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija 2020 m. Parengtas Programos įgyvendinimo priemonių planas 2020-2022 m.
2. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m.  pateikimas steigėjui. už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija kiekvienais metais Kopija pateikta
3. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m. skelbimas viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau-Centras) interneto svetainėje. informacinių technologijų specialistas Nuolat Centro interneto svetainėje paskelbta korupcijos prevencijos priemonių planas 2020-2022 metams
4. Centro interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2020-2022 metams vykdymą skelbimas informacinių technologijų specialistas Kiekvienu metu I ketv. Paskelbta ataskaita apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2020-2022 metams priemonių vykdymą

2 UŽDAVINYS

TOBULINTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Informacija apie priemonės įvykdymą
5. Patvirtinti Centro pareigybių sąrašus, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus personalo specialistas, teisininkas 2020 IV ketv., nuolat atnaujinti Centro dokumentų valdymo sistemoje paskelbtas pareigybių sąrašas, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus
6. Parengti Centro etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbti jas Centro interneto svetainėje arba pavesti laikytis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu pavyzdiniu ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksu. už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, Medicinos etikos komisija 2022 I ketv.

2017-03-14 Direktoriaus įsakymu Nr. V-13 buvo patvirtintas Centro darbuotojų elgesio kodeksas, kuris skelbiamas Centro interneto svetainėje.  

Darbuotojams persiųstas susipažinti 2021 m. guodžio 15 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-2008 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos elgesio kodekso patvirtinimo“.

7. Kasmet teikti etikos taisyklių taikymo rezultatus Centre, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus Medicinos etikos komisija Kiekvienų metų I ketv. Pateikta etikos komisijos ataskaita, kuri skelbiama Centro dokumentų valdymo sistemoje.
8. Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos  rekomendacijas už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija 2021 IV ketv. 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V -73 patvirtintas dovanų tvarkos aprašas.
3 UŽDAVINYS
DIDINTI CENTRO VEIKLOS VIEŠUMĄ, ATVIRUMĄ IR ATSAKINGUMĄ VISUOMENEI
9. Organizuoti Centro darbuotojams ir pacientams atstovaujančių organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija Kartą metuose Dėl epideminės situacijos susitikimas buvo atidėtas.
10. Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir Centro interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausos rezultatus Vidaus medicininio audito vadovas, vyresnieji slaugytojai Ne mažiau kaip kartą per metus Vykdytų pacientų apklausų rezultatai paskelbti Centro interneto svetainėje.
11. Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas Centro interneto svetainėje Informacinių technologijų specialistas Nuolat Nuolat skelbiama aktuali sveikatos priežiūros paslaugų informacija pacientams Centro interneto svetainėje
12. Tobulinti asmenų registravimosi į Centro paslaugų laukimo eiles valdymo reglamentavimą Vidaus medicininio audito vadovas, gydymo koordinatorius, slaugos koordinatorius 2022 I ketv. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimas

4 UŽDAVINYS

GERINTI ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ, DIDINTI SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Informacija apie priemonės įvykdymą
13. Pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ Visi gydytojai, vyresnieji slaugytojai Nuolat Informacija pildoma nurodytose formose
14. Sukurti ir taikyti Centro paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- 1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“. Vyriausiasis finansininkas, už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, informacinių technologijų specialistas

2021 I ketv.,

Nuolat taikyti

2021-01-27 įsakymu Nr. V-8 patvirtinta Centro gautos paramos priėmimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo tvarka, informacija apie Centrui skirtą paramą skelbiama Centro interneto svetainėje
15. Centro darbuotojų mokymo korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir dalinama medžiaga aktualiais prevencijos klausimais, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija Nuolat 2021 m. birželio 9 d. darbuotojams surengti mokymai “Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“.

5 UŽDAVINYS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRINIMAS

16. Atlikti Centro vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti Centro interneto svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ Viešųjų pirkimų specialistas 2021 I ketv., Nuolat viešinami Centro vykdomų pirkimų vertinimo rodikliai paviešinti Centro interneto svetainėje
17. Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1.1-1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per metus Viešųjų pirkimų specialistas Nuolat Centro vykdomų viešųjų pirkimų analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui
18. Didinti vaistų ir medicinos priemonių centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą Viešųjų pirkimų specialistas, slaugos koordinatorius Nuolat 2021 m. vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, sudaro 99,98 proc.
19. Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas Viešųjų pirkimų specialistas, slaugos koordinatorius, ūkio reikalų koordinatorius Nuolat Įvykdyti 3 konsoliduoti pirkimai per 2021 m.

Atnaujinta 2022-09-08

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite