Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2017 – 2019 m.

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo
ir geriatrijos  centro direktoriaus
2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-38

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2017 – 2019 METAMS

1 UŽDAVINYS

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ, ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
1. 1.1. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2017-2019 m. paskelbimas darbuotojams. už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Iki 2017 m. vasario 1 d.
2. 1.2. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2017-2019 m. kopijos pateikimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui. už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Iki 2017 m. vasario 10 d. Pateikta korupcijos prevencijos priemonių plano 2017-2019 metams kopija.
3. 1.3. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2017-2019 m. skelbimas viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau – Centras) interneto svetainėje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Iki 2017 m. vasario1 d. Centro interneto svetainėje paskelbtas korupcijos prevencijos priemonių planas 2017 – ­2019 metams
4. 1.4. Centro interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2017-2019 metams vykdymą skelbimas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Ataskaitą skelbti vieną kartą per metus, ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 1 d. Paskelbta ataskaita apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2017- 2019 metams priemonių vykdymą

2 UŽDAVINYS

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
5. 2.1. Centro veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę direktoriaus įsakymu sudaryta komisija Kiekvienų metų III ketvirtis Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai
6. 2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, parengiamas Centro korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo planas direktoriaus įsakymu sudaryta komisija Ne vėliau kaip per20 darbo dienų nuo išvados apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Patvirtintas korupcijos rizikos veiksnių šalinimo priemonių  planas
3 UŽDAVINYS DIDINTI CENTRO VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ
7. 3.1. Centro darbuotojų elgesio kodekso parengimas ir skelbimas Centro interneto svetainėje, informacijos stenduose už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Iki 2017 m. balandžio 1 d. Centro darbuotojų elgesio kodekso parengimas ir skelbimas Centro interneto svetainėje, informacijos stenduose
8. 3.2. Centro sveikatos priežiūros specialistų privačių interesų deklaravimas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Iki 2019 m. gruodžio 31 d. 100 procentų

4 UŽDAVINYS

DIDINTI CENTRO VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
9. 4.1. Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos normos skelbimas Centro padaliniuose už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat nuo 2017 m. sausio 1 d. Gydytojų specialistų medicinos normos skelbiamos Centro padaliniuose
10. 4.2. Centro informacijos apie nemokamas (kompensuojamomis Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei ne medicinines paslaugas, skelbimas. už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat nuo 2017 m. sausio 1 d. Centre skelbiama informacija apie nemokamas (kompensuojamomis Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros bei ne medicinines paslaugas.

5 UŽDAVINYS

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ

11. 5.2. Centro medicinos personalo mokymai, kaip elgtis, kad nepatekti į viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto situacijas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki 2019 m. gruodžio 31 d. Mokymų skaičius, Centro darbuotojų mokymų apimtis 100 (proc.)
12. 5.3. Naujai įsidarbinusių Centro darbuotojų supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu. Personalo specialistas Nuolat iki 2019 m. gruodžio 31 d. 100 (proc.)

6 UŽDAVINYS

MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
13. Informacijos kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis skelbimas Centro stenduose ir interneto svetainėje. už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Iki 2017 m. sausio 1 d. Informacijos patalpinimas Centro stenduose ir interneto svetainėje.

7 UŽDAVINYS

GERINTI VALDYMO KOKYBĘ. SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ CENTRE

14. Įdiegti Kokybės vadybos sistemą pagal  LST EN ISO 9001:2008 standarto versijos reikalavimus, reikalavimų vykdymas, išorinis auditas. direktorius Iki 2018 m gruodžio 31 d. Įdiegta LST EN ISO 9001:2008Kokybės vadybos sistema.

8 UŽDAVINYS

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SKAIDRUMĄ

15. 8.1. Didžiąją dalį Centro pirkimų vykdyti per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą ( CVP IS) Viešųjų pirkimų specialistas Nuolat iki 2019 m. gruodžio 31 d. Prekių ir paslaugų pirkimas per CVP IS
16. 8.2.Vykdomų viešųjų pirkimų ir jų pagrindu sudarytų sutarčių skelbimas Centro interneto svetainėje Viešųjų pirkimų specialistas Nuolat iki 2019 m. gruodžio31 d. viešųjų pirkimų ir jų pagrindu sudarytų sutarčių skelbimas Centro interneto svetainėje

9 UŽDAVINYS

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
17. 10.1. Lipdukų, plakatų, lankstinukų sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimas Centre už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat nuo 2017 m. sausio 1 d. Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse, susijusiuose su neoficialiais mokėjimais
18. 10.2. Privalomos informacijos Centro informaciniuose stenduose skelbimas:10.2.1.    informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;10.2.2.    informacija, į ką Centre pacientas gali kreiptis susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, (direktorius ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas);

10.2.3. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo tel. 8 800 66 004 nemokamai galima pranešti apie korupcijos veikas el. paštu korupcija@sam.lt.

  1. 11.    
  2. 12.   Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
  3. 13.   – raštu
  4. 14.   – visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33
  5. 15.   – el. paštu pranesk@stt.lt,
  6. 16.    – tel./faks. (8 5) 266 33 07.
už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat nuo 2017 m. sausio 1 d. Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse, susijusiuose su neoficialiais mokėjimais
10.2.4.                     Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
– raštu
– visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33
– el. paštu pranesk@stt.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
– tel./faks. (8 5) 266 33 07.10.2.5.    Centro direktoriaus kreipimasis raštu į pacientus, kad Ligoninėje netoleruojami neoficialūs mokėjimai.
19. 10.3. Privalomos informacijos Centro interneto svetainėje skelbimas:10.3.1.   informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;10.3.2.   informacija, į ką Centre pacientas gali kreiptis susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas);10.3.3.   Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo tel. 8 800 66 004 nemokamai galima pranešti apie korupcijos veikas el. paštu korupcija@sam.lt.

10.3.4.   Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
– raštu
– visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33
– el. paštu pranesk@stt.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
– tel./faks. (8 5) 266 33 07.

 

10.3.5.                     STT parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas.

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat nuo 2017 m. sausio 1 d. Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse, susijusiuose su neoficialiais mokėjimais

10 UŽDAVINYS

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
20. 11.1. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, Centre gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką. direktorius Gavus pranešimą per 3 darbo dienas Pateiktų pranešimų Centro direktoriui ir perduotų pranešimų Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui skaičius
21. 11.2. Informacijos apie Centre teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai Ligoninėje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbimas Centro interneto svetainėje direktorius Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo Paskelbtų informacijų skaičius.

11 UŽDAVINYS

BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS

22. Bendradarbiavimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo klausimais už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat iki 2019 m. gruodžio 31 d. Gauta metodinė pagalba
23. Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo klausimais už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat iki 2019 m. gruodžio 31 d. Gauta metodinė pagalba
Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite