Darbo tvarkos taisyklės

                                                                                                                  

P A T V I R T I N T A
Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio
gydymo ir geriatrijos centro direktoriaus
2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V- 54 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau – Centras) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

2. Taisyklės reglamentuoja Centro darbuotojų santykius darbe, pareigas, teises, darbo ir poilsio laiką, darbo tvarką, darbo organizavimą, reikalavimus darbo vietoje, darbo drausmę, bendruosius darbuotojų ir jų vadovų darbo santykių principus ir kitus klausimus.

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, sveikatos draudimo, pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymais, Centro įstatais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais, medicinos, higienos normomis bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, šiomis Taisyklėmis bei kitais Centro vidaus dokumentais.

4. Pagrindinė Centro veiklos sritis – asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Centro licencijoje ir įstatuose teikimas.

5. Centras bendradarbiauja su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, pacientais ir jų atstovais.

6. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Centro darbuotojams. Be šių Taisyklių darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas reglamentuoja darbo sutartys, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, įsakymai, procedūros, protokolai ir kiti Centro vidaus dokumentai.

7. Visi Centro darbuotojai, pasirašytinai, elektroniniu paštu arba per dokumentų ir procesų valdymo sistemą (toliau – DLX) supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo reglamentu, etikos kodeksu ir kitais darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

II. KOMUNIKACIJA, INFORMACIJOS TEIKIMAS, DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS,
NEDISKRIMINAVIMAS, ASMENS DUOMENŲ APSAUGA,
ŠEIMINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

8. Darbdavys ir darbuotojai įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas privalo sąžiningai, bendradarbiaudami, nepiktnaudžiaudami teise.

9. Darbdavys ir darbuotojai privalo vengti interesų konflikto ir siekti bendros gerovės, darbo santykių darnios plėtros ir abiejų šalių teisėtų interesų gynimo.

10. Darbdavys ir darbuotojai privalo vieni kitiems laiku pranešti bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Informacija turi būti teisinga ir pateikiama iki šiose taisyklėse nustatytų terminų.

11. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymą ir teisinę apsaugą reglamentuoja Centro darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo politika (1 priedas).

12. Darbuotojų ir darbdavio vienų kitiems perduodami dokumentai (vietiniai teisės aktai, taisyklės, nuostatai, pranešimai, įspėjimai, prašymai, sutikimai, paaiškinimai ir pan.) turi būti pateikiami per DLX arba raštu (jei nėra galimybės perduoti per DLX). Dokumentų ir informacijos tinkamu pateikimu raštu laikomi ir tie atvejai, kada duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kt.) su sąlyga, kad asmeniniai dokumentai būtų su asmens parašu skenuoti, kad būtų įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos galimybės ją išsaugoti. Jei kyla abejonių dėl dokumento ar informacijos tikrumo, bet kuri šalis gali paprašyti pateikti dokumentą ar informaciją raštu.

13. Darbuotojai su Centre galiojančiais vietinio pobūdžio teisės aktais, direktoriaus nurodymais gali būti supažindinami per – DLX, pasirašytinai ar išsiunčiant teisės aktą, reikiamą informaciją elektroniniu formatu. Susipažinimas per DLX, parašu ar atsakymas elektroniniu formatu prilyginami raštiškam susipažinimui, jei teisės akte nenurodyta kitaip.

14. Darbuotojai privalo darbinį elektroninį paštą tikrinti ne rečiau kaip kartą per 1 darbo dieną, atsakyti trumpa žinute į pranešimą. Jei per 1 darbo dieną (išskyrus atostogų, ligos ar ilgesnės kaip vienos dienos komandiruotės laiką) darbuotojas niekaip nereaguoja į elektroninį pranešimą, laikoma, kad darbuotojas yra supažindintas su teisės aktu ar kita informacija, ir yra atsakingas už vykdymą.

15. Už darbuotojų, neturinčių prieigos prie elektroninio pašto, supažindinimą su atsiųstais teisės aktais ar kita informacija atsakingi padalinių vadovai.

16. Centro skyrių padalinių vadovai ir administracija privalo gerbti darbuotojo teisę į privatų gyvenimą, užtikrinti darbuotojo asmens duomenų apsaugą, drausdama pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

17. Centras įgyvendina lygių galimybių politiką (2 priedas), kuri nustato lygių galimybių principus ir jų įgyvendinimo Centre sąlygas bei tvarką.

18. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti viešumą, asmenų, turto ar visuomenės saugumą, ir kitais atvejais, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą. Apie vaizdo stebėjimo ir garso įrašymą konkrečioje darbo vietoje informuojama vaizdiniu žymeniu matomoje vietoje.

19. Centro direktorius privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus, ir darbuotojo pateikti prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, per 5 darbo dienas apsvarstomi ir į juos motyvuotai atsakoma raštu. Padėdamas darbuotojui vykdyti šeiminius įsipareigojimus Centro direktorius vertina darbuotojo atliekamą darbą ir elgesį, siekdamas praktiškai ir visapusiškai įgyvendinti darbo ir šeimos darnos principą.

III. DARBUOTOJO PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

20. Centre į darbą darbuotojai priimami pasirašant su jais darbo sutartis, o vadovaujantys darbuotojai (sąrašą tvirtina direktorius) – viešojo konkurso būdu. Sprendimą dėl Centro vadovo priėmimo į pareigas, jo atleidimo arba atšaukimo iš pareigų priima savininko įgaliotas asmuo – savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas), Įstatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Viešieji konkursai skyrių vadovų bei kitoms konkursinėms pareigoms užimti, organizuojami vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintais konkursų nuostatais.

21. Darbo sutartys su darbuotojais yra sudaromos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Asmuo priimamas į darbą turi pateikti šiuos dokumentus:
22.1. prašymą priimti į darbą;
22.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
22.3. dokumentus apie turimą išsilavinimą;
22.4. sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę, pažymą(forma Nr. 048/a ar pažyma);
22.5. dokumentus, įrodančius profesinę darbo patirtį (darbo stažą pagal specialybę), jeigu reikalinga dėl darbo stažo skaičiavimo ar turi atitikti pareigybės, į kurią pretenduoja, specialiuosius reikalavimus;
22.6. nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ar neįgaliojo vaiko pažymėjimą (jei šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 m.), pildant prašymą dėl papildomos poilsio dienos;
22.7. ištuokos liudijimą (jei vienas augina vaiką iki 14 m.);
22.8. kitus teisės aktų bei Centro nustatytus dokumentus;
22.9. dokumentai pateikti 22.2–22.8 papunkčiuose patikrinami, jeigu reikia kopijuojami ir atiduodami asmeniui.

23. Darbuotojui įteikiama jo tapatybę patvirtinanti kortelė (kurioje nurodytos pareigos, vardas, pavardė), elektroninis raktas. Darbuotojas darbuotojo tapatybę patvirtinančią kortelę darbo metu privalo segėti matomoje vietoje. Darbuotojo tapatybę patvirtinanti kortelė keičiama, jeigu:
23.1. ji tapo netinkama naudoti;
23.2. pasikeičia darbuotojo ar įstaigos duomenys;
23.3. dokumentas yra prarastas.

24. Asmuo, priimamas į darbą pasirašo sutikimą „Darbuotojo supažindinimo su jo asmens duomenų tvarkymu forma“.

25. Priimtas į darbą darbuotojas pirmą darbo dieną supažindinamas su darbo vieta, sąlygomis, funkcijomis, Centro vidaus tvarkomis ir kitais dokumentais.

26. Apskaitos ir statistikos skyriaus darbuotojai pagal priimto darbuotojo pareigines funkcijas gali inicijuoti aktą dėl materialinių vertybių perdavimo-priėmimo (darbuotojams, kurie einantys pareigas arba dirbantys darbą, betarpiškai susijusį su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, perdavimu ir pirkimu).

27. Darbuotojas jam priskirtas funkcijas ar dalį jų, suderinęs su direktoriumi, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Centro nustatyta tvarka gali dirbti nuotoliniu būdu (sulygtoje kitoje, negu darbovietė, vietoje). 28. Jeigu darbuotojas dirba ar dirbs ir kitose darbovietėse, jis atsakingas už tinkamą darbo ir poilsio paskirstymą pas visus jo darbdavius. Visais atvejais darbuotojas privalo pats kontroliuoti, kad nebūtų viršyta maksimali darbo laiko trukmė bei užtikrinamas minimalaus poilsio laikas per darbo dieną ar nepertraukiamą, bet kurį septynių kalendorinių dienų laikotarpį, ar kitą apskaitinį laikotarpį, pagal tuo laikotarpiu galiojančias Darbo kodekso nuostatas.

IV. DARBUOTOJO ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

29. Darbo sutartis gali būti keičiama, nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais atvejais.

30. Kai keičiamas paslaugų teikimas, jų mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat Lietuvoje paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos ir kitais gamybinio būtinumo atvejais Centras turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas.

31. Darbuotojas prašymą dėl atleidimo iš darbo pateikia personalo specialistui, kuris registruojamas dokumentų ir procesų valdymo sistemoje (toliau – DLX).

32. Prašyme turi būti nurodyta pageidaujama atleidimo data, jis turi būti suderintas su tiesioginiu vadovu, kuris užrašo rezoliuciją apie sutikimą su pageidaujama atleidimo data arba pasiūlo kitą datą, nurodydamas priežastis, dėl kurių atleidimo data turėtų būti pakeista.

33. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą dėl atleidimo iš darbo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik leidus direktoriui.

34. Išeinantis iš darbo darbuotojas paskutinę darbo dieną privalo atsiskaityti už jam darbo funkcijoms atlikti patikėtą turtą (darbo drabužiai, inventorius ir kt.). Skyriaus / padalinio vadovas tvirtindamas prašymą dėl atleidimo atsako už darbuotojo atsiskaitymą (grąžinimą) gauto turto.

35. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas darbus perduoda tiesioginiam vadovui arba kitam paskirtam darbuotojui.

36. Skyriaus / padalinio vadovas privalo organizuoti skyriaus darbą taip, kad būtų vykdomos nesančio darbuotojo funkcijos.

V. CENTRO VALDYMAS IR STRUKTŪRA

37. Centro valdymo organai yra įstaigos savininkas (steigėjas) ir direktorius.

38. Centrui vadovauja direktorius.

39. Centre sudaromos kolegialios patariamosios institucijos:
39.1. Medicinos etikos komisija;
39.2. Gydymo taryba;
39.3. Slaugos taryba;
39.4. Stebėtojų taryba.

40. Išsamiau Centro valdymas išdėstytas Centro valdymo struktūroje.

VI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI

41.Centre turi būti užtikrinama tinkama darbo drausmė, maksimalus dėmesys pacientams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra.

42. Centro patalpose ir kiekvienoje darbo vietoje turi būti švaru ir tvarkinga.

43. Centro patalpose ir jai priklausančioje teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas.

44. Centre ir jos teritorijoje draudžiama garsiai šūkauti, triukšmauti, garsiai klausytis muzikos, darbo metu vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, darbo vietoje laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją.

45. Centro patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos reikalavimų.

46. Centro teritorijoje transporto priemonės turi judėti, vadovaujantis kelių eismo taisyklėmis.

47. Už darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, padalinių / skyrių vadovai ir konkrečioms funkcijoms atlikti paskirti asmenys.

VII. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBO VIETOJE

48. Darbo vietoje privaloma laikytis darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą.

49. Medžiagos, žaliavos, atsarginės prietaisų dalys, reagentai, vaistai ir kt. laikomi tik sandėliuose ar specialiai tam paruoštose vietose. Kitose vietose (kabinetuose, persirengimo ir poilsio kambariuose) sandėliuoti draudžiama.

50. Darbo vieta turi būti švari, o esantys įrengimai ir prietaisai techniškai tvarkingi ir naudojami tik pagal paskirtį.

51. Centro darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą, atitinkamose darbo vietose pagal higienos normos reikalavimus. Kiti darbuotojai darbo metu privalo dėvėti tvarkingą, neiššaukiančią aprangą.

52. Centro darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų apsaugą, kaip nustatyta Bendrame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Centro direktoriaus įsakymais nustatytose tvarkose.

53. Be administracijos sutikimo draudžiama išnešti Centrui priklausantį turtą iš kabineto ir Centro teritorijos, o Centro dokumentus iš Centro patalpų.

54. Darbuotojas privalo tausoti Centro turtą, jei reikalinga, imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią neteisėtam to turto panaudojimui, sugadinimui arba vagystei.

55. Darbuotojai gali Centro turtu (elektroninio ir telefoninio ryšio priemonėmis, programine įranga, kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis ir kt.) naudotis tik su darbu susijusiais tikslais ir užtikrinti elektroninių darbo priemonių ir jose esančios informacijos tinkamą apsaugą, naudojimą bei imtis visų protingų pastangų tam, kad elektroninės darbo priemonės ir (ar) jose esanti informacija netaptų prieinama tretiesiems (neįgaliotiems) asmenims.

56. Kiti Centro darbuotojai negali naudotis kito darbuotojo prisijungimo duomenimis ar paskyromis arba atskleisti kitiems darbuotojams savo prisijungimo duomenų.

57. Asmenys, nedirbantys Centre, išskyrus pacientus ir lankytojus, darbo vietose gali būti tik lydimi padalinio / skyriaus vadovo ar jo įgalioto asmens.

58. Darbuotojai privalo vykdyti administracijos, padalinių / skyrių vadovų bei kontroliuojančių įstaigų pareigūnų teisėtus reikalavimus.

59. Už šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako padalinio / skyriaus vadovas arba jo funkcijas vykdantis asmuo.

60. Darbo kabinetuose draudžiama laikyti daiktus, nesusijusius su darbo pobūdžiu.

61. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, privalo užrakinti duris ir uždaryti visus bendro naudojimo patalpų langus.

62. Be Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimo draudžiama asmenims, nedirbantiems Centre, naudotis Centro turtu (kompiuteriais, telefonais, dauginimo ir spausdinimo technika ir pan.). Centras pasilieka teisę taikyti asmens duomenų ir informacijos apsaugos priemones, interneto naudojimo ribojimo technologijas, programinės įrangos licencijų tvarkymą, potencialių rizikų kompiuterių tinklui nustatymo ir pašalinimo priemones, virusų ir kompiuterinių brukalų kontrolę bei neautorizuotų programų pašalinimą iš Centro naudojamų duomenų bazių.

63. Siekiant išvengti netyčinio viešai neskelbtinos informacijos paviešinimo atvejų, išeinant iš kabineto užrakinamos durys. Turi būti laikomasi „švaraus stalo“ principo, atsitraukus nuo kompiuterio užrakinama prieigą prie jo, o pasibaigus darbo dienai – išjungiamas kompiuteris, ant stalo esantys dokumentai ir duomenų laikmenos turi būti  sudėtos į stalčius, spintas. Nebereikalingi svarbūs arba konfidencialūs dokumentai ir duomenų laikmenos turi būti saugiai sunaikinamos, negalima jų išmesti į šiukšlių dėžę.

VIII. NAUDOJIMOSI ELEKTRONINIU PAŠTU IR INTERNETU TVARKA

64. Elektroninio pašto ir interneto resursai priklauso Centrui ir skirti darbo funkcijoms vykdyti. Centro darbuotojams naudojant elektroninio pašto ir interneto resursus asmeniniams tikslams, Centras neužtikrina darbuotojų asmeninės informacijos konfidencialumo.

65. Darbuotojai, besinaudojantys Centro elektroniniu paštu ir internetu, atstovauja Centrui, todėl privalo elgtis taip, kad nepažeistų Centro reputacijos ir teisėtų interesų.

66. Naudojantis Centro elektroniniu paštu ir internetu, vidiniu kompiuteriniu tinklu, įskaitant įstaigos bevielį ryšį Wi-Fi:
66.1. darbuotojui draudžiama skelbti Centro medžiagą (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisės objektus, vidinius Centro dokumentus) internete, jei tai nėra susiję su darbinių funkcijų vykdymu;
66.2. darbuotojui draudžiama naudoti elektroninį paštą ir internetą asmeniniams, komerciniams tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti Centro ar kitų asmenų teisėtus interesus; parsisiųsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo medžiagą, žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra užkrėsti virusais, turi įvairius kitus programinius kodus, bylas, galinčias sutrikdyti kompiuterinių ar telekomunikacinių įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą;
66.3. darbuotojas privalo būti atsargus ir laikytis kelių taisyklių, kurios padeda išvengti didelę žalą galinčių padaryti kompiuterinių virusų: neatidaryti prisegtų priedų elektroniniuose laiškuose, kurie yra neįprasti, įtartini, ar kurių darbuotojas neturėjo gauti; nesilankyti socialiniuose tinkluose, su darbo pobūdžiu nesusijusiose interneto svetainėse, ypač seksualinio, lošimų, pažinčių pobūdžio, kupinose agresyvios reklamos, nespaudyti reklaminių skydelių, nuorodų su labai patraukliais pasiūlymais. Suabejojus laiško tikrumu, interneto svetainės patikimumu ar atsitikus neįprastam įvykiui, nedelsiant pranešti informacinių technologijų specialistui (toliau – IT specialistas).
66.4. darbuotojas, kuriam suteikta teisė savo asmeniniu įrenginiu (kompiuteriu, planšete ar telefonu) prisijungti prie Centro tinklo, juo naudodamasis privalo laikytis išdėstytų taisyklių ir prieš prisijungiant patikrinti įrenginį antivirusine programa.
66.5. Centras pasilieka teisę be atskiro darbuotojo įspėjimo riboti prieigą prie atskirų interneto svetainių ar programinės įrangos, tikrinti, kaip darbuotojas laikosi elektroninio pašto ir interneto resursų naudojimo reikalavimų informacijos apsaugos tikslais ar, tiriant incidentus, atiduoti darbuotojų naudojamą įrangą tirti tretiesiems asmenims.

IX. KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS

67. Visą Centro informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) techninę ir programinę įrangą užsako ir suderinęs su Centro direktoriumi vykdo pirkimus, diegia ir prižiūri IT specialistas arba IT funkcijas atliekančios Centro įgaliotas asmuo.

68. Darbuotojams suteikiama ITT techninė ir programinė įranga skirta jų tiesioginėms darbo funkcijoms vykdyti ar su darbo funkcijų vykdymu susijusio mokymosi tikslais.

69. Naudojantis ITT technine ir programine įranga darbuotojui draudžiama:
69.1. savarankiškai keisti, taisyti ITT techninę ir programinę įrangą;
69.2. naudoti IT resursus asmeninei komercinei, privačiai veiklai, Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti Centro ar kitų asmenų teisėtus interesus;
69.3. perduoti ITT techninę ir programinę įrangą tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nėra susijęs su darbinių funkcijų vykdymu ar gali bet kokiu būdu pakenkti Centro interesams;
69.4. diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet kokią neautorizuotą, neteisėtą, autorių teises pažeidžiančią ar asmeninę programinę / kompiuterinę įrangą / duomenų kaupimo diskus, atmintines (USB flash) ir pan.;
69.5. naudoti įrangą neteisėtai prieigai prie duomenų ar sistemų, sistemų saugumo tikrinimui, skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenų stebėjimui.

70. Centro darbuotojui suteikiami unikalūs slaptažodžiai prisijungti prie Centro tinklo resursų ir programinės įrangos, jeigu tai reikalinga darbo funkcijoms atlikti. Darbuotojas privalo saugoti suteiktus slaptažodžius ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jeigu darbuotojui kyla pagrįstas įtarimas, kad prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, apie tai darbuotojas privalo nedelsiant informuoti Centro administraciją ir/ar IT specialistą.

71. Darbuotojas privalo laikytis gamintojo nurodymų dėl įrenginių eksploatacijos, pvz., saugoti nuo stiprių elektromagnetinių laukų, drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, karščio, šalčio poveikių.

72. Visos darbo priemonės (telefono aparatas, kompiuteris, kopijavimo technika ir pan.) gali būti naudojama išskirtinai tik darbo tikslais. Direktorius ar paskirtas darbuotojas, bet kuriuo laiku gali tikrinti (taip pat ir naudojant tam tikras programines (instaliuojant tam tikras būtinas programas) ir/ar technines priemones), ar darbuotojai nenaudoja darbo priemonių ne darbo tikslais. Darbo priemonių naudojimas ne darbo tikslais yra laikomas darbo pareigų pažeidimu.

73. Esant pagrįstiems įtarimams, kad darbuotojui suteikta prieiga prie Centro duomenų bazių ir / ar programų, konfidencialios informacijos, ITT įrangos, informacinių ir taikomųjų sistemų ar kitų Centro resursų gali trukdyti kitiems Centro darbuotojams vykdant jų darbines pareigas, daryti žalą Centrui ar kitaip pakenkti teisėtiems Centro interesams, prieiga prie nurodytų objektų gali būti apribota.

X. DARBUOTOJŲ TEISĖS

74. Darbuotojai turi teisę:
74.1. į saugias ir sveikas darbo sąlygas;
74.2. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį, atliekant darbo funkcijas naudotis darbo priemonėmis bei Centro turtu;
74.3. gauti informaciją iš savo vadovų, bendradarbių ir kitų įstaigų, būtiną atlikti užduotis ir pavedimus;
74.4. į mokymą, profesinės kvalifikacijos kėlimą, kuris gali būti apmokamas ar dalinai apmokamas Centro lėšomis, atsižvelgiant į Centro finansinę padėtį.
74.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas kasmetines ir tikslines atostogas;
74.6. būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, ne darbo metu dalyvauti politinėje veikloje;
74.7. ginti teisme pažeistas savo teises ar teisėtus interesus;
74.8. atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu jų nuomone, duota užduotis ar pavedimas prieštarauja jo pareigybei ir kompetencijai. Apie tai darbuotojas privalo raštu pranešti Centro direktoriui ar pagal pavaldumą tiesioginiam vadovui;
74.9. į kitas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kitų teisės aktų, garantuojamas žmogaus teises ir laisves.

XI. PAGRINDINĖS CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGOS

75. Darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareiginiai nuostatai.

76. Darbuotojai privalo:
76.1 laikytis principų, formuojančių Centro įvaizdį: pagarbos žmogui, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo ir doros;
76.2. vykdyti Centro direktoriaus įsakymus, laikytis Centre patvirtintų procedūrų, darbo instrukcijų, tyrimo ir gydymo bei slaugos protokolų ir kitų vidaus dokumentų;
76.3. deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus, jei pagal darbuotojo atliekamą funkciją arba darbuotojo pareigas tai numato įstatymas, vengti interesų konflikto, esant interesų konfliktui, Centre nustatyta tvarka nusišalinti nuo sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą;
76.4. kelti kvalifikaciją, jei tai nurodyta pareigybei taikomuose teisės aktų ar Centro vidaus dokumentų reikalavimuose;
76.5. laikytis darbo drausmės, nustatytu laiku atvykti į darbą ir išvykti iš jo, visą darbo laiką skirti darbo sutartyje sutartam darbui atlikti. Darbuotojai, darbo metu išvykdami iš Centro darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami darbo metu išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi raštu kreiptis į tiesioginį vadovą ir gauti jo sutikimą. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą (dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių), apie tai nedelsiant turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys;
76.6. savavališkai nekeisti darbo vietos, be tiesioginio vadovo sutikimo nekeisti darbo grafike numatyto darbo laiko;
76.7. bendraujant su pacientais būti dėmesingais, mandagiais, atidžiais ir paslaugiais, sistemingai vykdyti pacientų sveikatos priežiūrą, tinkamai ir atsakingai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gerbti pacientų teises, saugoti jų asmens ir sveikatos paslaptis net ir po paciento mirties. Tuo atveju, kai pats darbuotojas nekompetentingas spręsti paciento problemas, nurodyti, kas tai galėtų padaryti;
76.8. pranešti policijai ir (ar) prokuratūrai apie sužalotus pacientus, kurie galėjo būti nusikaltimo aukomis, ar kt.;
76.9. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminius teisės aktus, darbų saugos instrukcijų reikalavimus;
76.10. teisės aktų nustatyta tvarka tikrintis sveikatą;
76.11. tausoti, efektyviai naudoti ir rūpestingai prižiūrėti medicininę įrangą, organizacinę techniką ir kitas darbo priemones, taupiai naudoti darbui skirtas medžiagas ir energetinius resursus, apie pastebėtus jų trūkumus, gedimus nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui;
76.12. tinkamai, kvalifikuotai atlikti savo pareigas ir pavestą darbą. Pastebėjus darbuotojo netinkamą elgesį, pareigų bei procedūrų, darbo instrukcijų, tyrimo ir gydymo bei slaugos protokolų ir kitų vidaus dokumentų reikalavimų nesilaikymą, įspėti jį ir jo tiesioginį vadovą;
76.13. savo darbo aplinkoje palaikyti švarą ir tvarką, laikytis higienos ir darbuotojų saugos reikalavimų;
76.14. nepalikti pašalinių asmenų (tame tarpe ir pacientų) vienų darbo, gydytojų, procedūrų ir pan. kabinetuose;
76.15. darbo vietoje laikytis asmens higienos taisyklių;
76.16. laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo, žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių laikymo vietas, mokėti tas priemones panaudoti, žinoti, kaip elgtis kilus gaisrui, žinoti žmonių evakuacijos planą ir savo pareigas evakuojant žmones bei gelbėjant turtą;
76.17. žinoti savo darbo aplinkoje esančius kenksmingus faktorius ir naudoti asmenines apsaugos priemones;
76.18. vilkėti, specialius darbo drabužius, avėti specialią avalynę, esant poreikiui individualias apsaugos priemones;
76.19. nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą ar jo įgaliotą asmenį apie darbo metu gautas traumas, susijusias su darbu, ūmius sveikatos sutrikimus, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą arba iš darbo, apie jų aplinkybes bei pasekmes;
76.20. nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, personalo specialistą ir/ar Apskaitos ir statistikos skyrių oficialiai pasikeitus pavardę, el. paštą, adresą, duomenis banke ir pan.
76.21. teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, pareigybėms, kurioms tai nustato teisės aktai, turėti galiojančią licenciją, išorės teisės aktų nustatyta tvarka ją laiku atnaujinti;
76.22. darbo vietoje nekalbėti asmeniniais klausimais mobiliuoju telefonu, vengti nereikalingo triukšmo, palaikyti dalykinę darbo atmosferą, pertraukėlių metu netrukdyti kitiems darbuotojams atlikti savo darbinių funkcijų;
76.23. pagal galimybes ir kompetenciją teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam nelaimingo atsitikimo metu;
76.24. neskelbti informacijos, kuri jam patikėta tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neturintiems teisės jos sužinoti;
76.25. besidominčius apie Centro veiklą, jo priimtus sprendimus ar poziciją ir pan. nukreipti pas direktorių ar jo įgalintą atstovą;
76.26. saugoti Centro turtą, o jį sugadinus ar pametus, atlyginti Centrui išlaidas;
76.27. kitos darbuotojų pareigos nurodomos pareiginiuose nuostatuose, saugos ir sveikatos instrukcijose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
76.28. užtikrinti, atliekant funkcijas, gautų asmens duomenų ir kitos informacijos konfidencialumą, nenaudoti šios informacijos asmeniniams tikslams, neatskleisti jos tretiesiems asmenims, saugoti ją.

XII. DARBO IR POILSIO LAIKAS

77. Centro administracijos ir kitų ne medicininių padalinių / skyrių darbo laikas tvirtinimas direktoriaus įsakymu.

78. Darbo sutartyje darbo laiko norma nurodoma darbo valandomis per savaitę, darbo valandomis per dieną ar kitą apskaitinį laikotarpį, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų. Valstybių ir švenčių išvakarėse darbo diena sutrumpinama viena valanda, išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal sutrumpintą darbo laiko normą.

79. Esant objektyvioms priežastims, Centro direktoriaus įsakymu gali būti patvirtintas kitoks darbo laikas.

80. Centre nustatyta penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis.

81. Centro stacionaro gydymo padaliniai / skyriai dirba nepertraukiamu (paros) režimu be poilsio ir nedarbo dienų.

82. Suminė darbo laiko apskaita taikoma pareigybėms, kurių sąrašą tvirtina direktorius ar jo įgaliotas Centro darbuotojas. Darbuotojas suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu turi dirbti vidutiniškai tiek darbo valandų, kiek yra sulygta darbo sutartyje.

83. Darbo (pamainų) grafikai sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo penkiasdešimt dviejų valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir budėjimui.

84. Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas, derinimas, tvirtinimas, skelbimas nustatytas Cento direktoriaus įsakymu patvirtintame tvarkos apraše.

85. Nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais (dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų), gali būti keičiamas darbo (pamainų) grafikas. Pakeitus darbo (pamainų) grafiką, apie pakeistą grafiką darbuotojas įspėjamas prieš dvi darbuotojo darbo dienas arba per protingą terminą, pranešant apie tai telefonu / trumpąja žinute / elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

86. Centro administracijos, skyrių ir kitų ne medicininių padalinių darbuotojams, dirbantiems pagal nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmę ir nekintančio darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu, darbo grafikai nesudaromi, tvarkoma tik darbo laiko apskaita pagal patvirtintą metinį darbo laiką.

87. Skyrių / padalinių vadovai viršvalandinius darbus gali pavesti dirbti tik darbuotojo sutikimu arba išimtinais atvejais (kai dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasekmes; būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, produktai ar įrenginiai ir kt.).

88. Centro direktorius savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų, viršvalandžiai jam neapskaitomi.

89. Darbuotojams, dirbantiems pamainomis, draudžiama pasitraukti iš darbo vietos iki atvyks pakeičiantis darbuotojas. Neatvykus darbuotojui, pranešama tiesioginiam vadovui, kuris privalo nedelsiant informuoti savo vadovą pagal pavaldumą ir užtikrinti neatvykusio darbuotojo pakeitimą kitu darbuotoju.

90. Atsižvelgiant į specialias darbo sąlygas Centre, medicinos personalui dėl darbo sąlygų negalima palikti darbo vietos ir numatyti pietų pertraukos iš anksto, tokia galimybė suteikiama darbo metu. Šios pertraukos trukmė įskaitoma į darbo laiką.

91. Kasmetinės atostogos ir papildomas poilsio laikas suteikiamas direktoriaus įsakymu patvirtintame tvarkos apraše.

XIII. DARBO APMOKĖJIMAS

92. Centro darbuotojų darbas apmokamas vadovaujantis Centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašu, kurį suderinęs su Centro Darbo taryba ir Stebėtojų taryba, tvirtina direktorius.

XIV. DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

93. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų, nurodytų pareiginiuose nuostatuose, teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei kituose Centro vidaus dokumentuose, nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojų kaltės.

94. Darbo pareigų pažeidimu laikoma:
94.1. privalomos dokumentacijos (medicinos dokumentų, elektroninių dokumentų, patvirtintų formų, registracijos žurnalų ir pan.) neužpildymas / netinkamas užpildymas / užpildymas ne laiku;
94.2. viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos nepateikimas / nepatikslinimas / nepapildymas laiku (per 30 kalendorinių dienų nuo naujų aplinkybių, kurias reikia deklaruoti, atsiradimo) ar netinkamas pateikimas, jei pagal darbuotojo atliekamas funkcijas arba darbuotojo pareigas tai numato įstatymas. Savalaikis nenusišalinimas nuo sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą;
94.3. medicinos normų nesilaikymas;
94.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymas;
94.5. darbo higienos reikalavimų nesilaikymas;
94.6. pareiginių nuostatų nevykdymas arba netinkamas vykdymas;
94.7. su darbo pareigomis nesusijusios veiklos vykdymas darbo vietoje;
94.8. pasišalinimas iš darbo vietos asmeniniais reikalais ar dalyvavimas renginiuose darbo metu, nesusijusiuose su darbinių pareigų vykdymu, neturint administracijos leidimo;
94.9. sąmoningas Centro / kitų darbuotojų / pacientų turto gadinimas.

95. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma:
95.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be svarbios priežasties;
95.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu, darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;
95.3. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;
95.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu darbo vietoje;
95.5. tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;
95.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
95.7. neleistinas elgesys su lankytojais, interesantais, pacientais, kitais darbuotojais, necenzūrinių žodžių vartojimas jų akivaizdoje, jų įžeidinėjimas, žeminimas ar kiti veiksmai, pažeidžiantys žmonių konstitucines teises;
95.8. pasinaudojimas pareigomis siekiant neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims dėl kitokių asmeninių paskatų, savivaliavimas ar biurokratizmas;
95.9. darbuotojo padaryta ir įstatymų nustatyta tvarka įrodyta grubi medicinos klaida, sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį;
95.10. Centro, kitų darbuotojų ir pacientų turto (daiktų, pinigų ir pan.) vagystė;
95.11. dokumentų, duomenų klastojimas;
95.12. teisės aktuose apibrėžtos konfidencialios informacijos rinkimas, atskleidimas tretiems asmenims, sunaikinimas;
95.13. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

96. Jeigu darbuotojas nevykdo savo įsipareigojimų nustatytų darbo sutartyje arba šiose Taisyklėse ar kituose teisės aktuose, jo elgesys tampa netinkamu. Darbuotojas gali būti įspėtas arba su juo gali būti nutraukti darbo santykiai vadovaujantis darbo kodeksu ir atsižvelgiant į darbo pareigų pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

XV. DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMO NUSTATYMAS

97. Darbo drausmės pažeidimo tyrimas pradedamas gavus oficialią informaciją (raštą, tarnybinį skundą, pranešimą ar kt.) apie galimą darbo drausmės ar tarnybinį nusižengimą.

98. Direktorius, gavęs oficialią informaciją, kad darbuotojas yra įtariamas padaręs darbo drausmės pažeidimą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas po šios informacijos gavimo sudaro komisiją galimam darbo drausmės pažeidimui tirti. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš trijų asmenų: tiesioginio darbuotojo vadovo, administracijos darbuotojo ir kito direktoriaus pavedimu paskirto darbuotojo (toliau – Paskirta komisija).

99. Darbuotojas pasirašytinai informuojamas, kad pradėtas darbo drausmės pažeidimo tyrimas, ir kartu pateikiama turima informacija apie darbo drausmės pažeidimą. Jei darbuotojas pranešime nepasirašo, kad šį pranešimą gavo, Paskirta komisija tai pažymi akte.

 100. Darbuotojas, įtariamas padaręs darbo drausmės pažeidimą, per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos turi pateikti paaiškinimą Paskirtai komisijai dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei toks paaiškinimas nepateikiamas, Paskirta komisija tai pažymi akte.

 101. Darbo drausmės pažeidimą galima tirti ne ilgiau kaip dvidešimt darbo dienų nuo įpareigojimo pradėti darbo drausmės pažeidimą.

 102. Ištyrus darbo drausmės pažeidimą, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo tyrimo pradžios, pateikiamas direktoriui tyrimo aktas apie darbo drausmės pažeidimo tyrimą. Tyrimo akte direktoriui turi būti trumpai aprašytas darbo drausmės pažeidimas, data, aplinkybės, pridedami dokumentai (darbuotojo paaiškinimas dėl galimai padaryto darbo pareigų pažeidimo, rašytiniai parodymai, ir kiti dokumentai kurie pagrindžia pažeidimo padarymo faktą) arba darbo drausmės tyrimo nutraukimas.

 103. Jei ištyrus galimai padarytą darbo pareigų pažeidimą, nenustatomas pažeidimo padarymo faktas ar nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių darbuotojo, galimai padariusio pažeidimą, kaltę, Paskirta komisija raštu informuoja direktorių apie tyrimo rezultatus. Atitinkamai direktorius gali priimti sprendimą ir įpareigoti Paskirtą komisiją, atsakingą už darbo pareigų pažeidimo tyrimo vykdymą, atlikti papildomus tyrimo veiksmus (surinkti papildomus dokumentus, pakartotinai apklausti darbuotojus, mačiusius darbo pareigų pažeidimą, pakartotinai ištirti tyrimo metu surinktus dokumentus ar atlikti kitus veiksmus), arba nutraukia darbo pareigų pažeidimo tyrimą.

104. Direktorius, gavęs Paskirtos komisijos tyrimo aktą apie darbo drausmės pažeidimo tyrimą, priima sprendimą darbo kodekso nustatyta tvarka, bet ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo paaiškėjimo pradėti darbo drausmės pažeidimo tyrimą gavimo dienos:
104.1. pripažinti darbuotoją padariusį atitinkamą darbo pareigų pažeidimą ir įspėti darbuotoją, kad per LR DK nustatytą terminą padarius antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą su darbuotoju gali būti nutraukta darbo sutartis vadovaujantis LR Darbo kodekso 58 str. 2 dalies 2 punktu.
104.2. pripažinti padarius šiurkštų darbo drausmės pažeidimą ir sprendimą nutraukti darbo sutartį;
104.3. pripažinti, kad darbuotojas nepadarė darbo drausmės pažeidimo.

105. Sprendimas įforminamas direktoriaus įsakymu. Darbuotojas su juo supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po įsakymo pasirašymo. Jei įsakymas pasirašytas darbuotojo laikino nedarbingumo, atostogų ar komandiruotės metu, darbuotojas su juo supažindinamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pasibaigus šioms aplinkybėms.

XVI. DARBUOTOJŲ MOKYMAS, KVALIFIKACIJA

106. Darbuotojų, profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir formas, kvalifikacijos tobulinimo planavimo principus, prašymų ir kitų dokumentų pateikimo, atsiskaitymo po kvalifikacijos tobulinimo ir apmokėjimo nustatoma Centro direktoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir apmokėjimo tvarkos apraše.

XVII. ATSAKOMYBĖ UŽ DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSO PAŽEIDIMUS

107. Darbuotojų elgesio ir etikos normų pažeidimus svarsto Centro direktoriaus įsakymu sudaryta Medicinos etikos komisija.

108. Darbuotojo elgesio kodekso pažeidimas gali būti vertinamas kaip darbo drausmės pažeidimas, atsižvelgiant į elgesio kodekso pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo ankščiau.

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

109. Su Centro darbuotoju, pažeidusiu šias Taisykles, atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį ir pasekmes, gali būti nutraukta darbo sutartis, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais.

Visi Centro darbuotojai pasirašytinai supažindinami su šiomis Taisyklėmis.

110. Visi darbuotojai yra atsakingi už taisyklių nuostatų vykdymą, o už jų netinkamą vykdymą ar nevykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.                             

111. Šios Taisyklės gali būti tikslinamos, papildomos ir keičiamos Centro direktoriaus įsakymu, keičiantis įstatymams, keičiant darbo organizavimą, kitais atvejais, suderinus su Centro Darbo taryba.

_________________________________________

SUDERINTA
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro
Darbo tarybos
2022-10-04 protokolu Nr. 3

_________________________________________

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centro darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų
Direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V- 54
1 priedas

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR
JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS

1. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja darbuotojų asmens duomenų (toliau – asmens duomenys) rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir įgyvendinimo technines ir organizacines priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su darbuotojų asmens duomenimis.

2. Pagrindinės Aprašo sąvokos:

2.1. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu (toliau – darbuotojas), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
2.2. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
2.3. duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
2.4. sutikimas– savanoriškas darbuotojo valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia darbuotojo valią.

II. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
3.1. vidaus administravimui (personalo valdymui);
3.2. Centro kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
3.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
3.4. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti;
3.5. darbuotojų sveikatos ir turto saugumo užtikrinimui.

4. Asmens bylose tvarkomi šie asmens duomenys ir dokumentai: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, gyvenamoji vieta, telefonas, el. paštas, gyvenimo aprašymo duomenys, gyvenimo aprašymo faktus pagrindžiantys dokumentai (įgytą išsilavinimą pagrindžiantys diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos, kt.), darbo užmokesčio dydis ir pan.

5. Darbuotojo asmens duomenys tikslinami, taisomi ir atnaujinami Centro administracijos arba darbuotojo iniciatyva.

6. Visi darbuotojo nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Duomenų valdytojas užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant darbuotojo sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais.

III. DARBUOTOJŲ TEISIŲ IR DUOMENŲ VALDYTOJO PAREIGŲ ĮGYVENDINIMAS

7. Darbuotojas, pateikdamas duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu ir kaip jie tvarkomi, kam teikiami.

8. Duomenų valdytojas, gavęs darbuotojo paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, turi atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbuotojo kreipimosi dienos. Darbuotojo prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

9. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus darbuotojui sudaroma pateikus duomenų valdytojui rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti darbuotoją. Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą, turi nedelsiant patikrinti asmens duomenis ir darbuotojo prašymu nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

10. Duomenų valdytojas turi nedelsiant pranešti darbuotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

11. Darbuotojas turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju jis automatiškai atsisako savo pretenzijos dėl duomenų valdytojo teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti darbuotojo pageidaujamas / užsakytas paslaugas.

12. Duomenų valdytojas užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas darbuotojų teises, garantijas ir interesus.

IV. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR TVARKYMAS

13. Darbuotojų asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą organizuoja, užtikrina ir vykdo Centro direktorius arba jo paskirtas (-i) asmuo (-enys), kuris (-ie):
13.1. privalo saugoti darbuotojų asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;
13.2. tvarkyti asmens duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu;
13.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;
13.4. siekiant, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio;
13.5. nedelsiant pranešti Centro direktoriui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai išvengti.

14. Direktorius, rūpindamasis ir gerbdamas darbuotojo privatumą bei vertindamas jo pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti darbuotojo privatumą bei pateiktą informaciją tvarkyti išskirtinai šiame Apraše nurodytiems tikslams, laikytis šių principų:
14.1. darbuotojo asmens duomenis tvarkyti tik teisėtiems ir šiame Apraše numatytiems tikslams pasiekti;
14.2. darbuotojo asmens duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai, laikantis teisės aktų reikalavimų;
14.3. darbuotojo asmens duomenis tvarkyti taip, kad jie būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui, nuolat atnaujinami;
14.4. darbuotojo asmens duomenų tvarkymą atlikti tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojo asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
14.5. neatskleisti darbuotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti duomenų valdytoją įpareigoja pats darbuotojas;
14.6. nenaudoti ir neatskleisti ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras ir pan., be duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.

15. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Centre įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

16. Centro darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko darbuotojų asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi darbuotojų asmens duomenys, privalo naudoti pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Šiuose kompiuteriuose taip pat turi būti naudojama ekrano užsklanda su slaptažodžiu. Slaptažodžiai neturi sutapti su darbuotojo ar jo šeimos narių asmeniniais duomenimis. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

17. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

18. Darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami darbuotojų asmens duomenys, neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams.

19. Duomenų valdytojas taiko priemones, kurios užkerta kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam darbuotojo asmens duomenų panaudojimui. Duomenų valdytojas užtikrina, jog darbuotojo pateikiami duomenys yra apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.

20. Su darbuotojų asmens duomenimis Centre turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais dokumentais ir tik tada, kai tai yra būtina šiame Apraše numatytiems tikslams pasiekti.

21. Darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad darbuotojo tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgesnį laikotarpį, nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

22. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas:
22.1. privalo užtikrinti, kad asmens duomenų rinkmenos nebūtų „matomos“ (shared) iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai;
22.2. turi daryti kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, darbuotojas turi jas atstatyti.

23. Darbuotojai netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia jų darbo sutartis arba kai Centro direktorius atšaukia jų paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.

24. Darbuotojų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos popierinės bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose arba seifuose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje.

V. VAIZDO STEBĖJIMAS

25. Vykdant vaizdo stebėjimą Centre, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

26. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti Centro ir darbuotojų turto apsaugą, darbuotojų, visuomenės saugumą.

27. Vaizdo stebėjimas vykdomas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.), tiesiogiai bei išsaugant šiuos duomenis kompiuterinėje laikmenoje.

28. Tiesioginis vaizdo stebėjimas automatinėmis vaizdo stebėjimo priemonėmis atliekamas tik tam skirtoje patalpoje, laisvai neprieinamoje Centro lankytojams ir darbuotojams.

29. Darbuotojas, turintis teisę atlikti tiesioginį vaizdo stebėjimą, užtikrina, kad stebėjimo priemonių vaizdas nebūtų prieinamas pašaliniams asmenims. Pašaliniai asmenys neturi teisės filmuoti ir/ar fotografuoti Centro patalpose, išskyrus asmenis, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę atlikti tokius veiksmus.

30. Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos taip, kad stebėjimas, atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą, būtų vykdomas ne didesnėje Centro patalpoje ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina ir būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.

31. Vaizdo stebėjimas nevykdomas patalpose, kuriose darbuotojas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą – tualetuose, darbo kabinetuose ir pan.

32. Vaizdo stebėjimo priemonių sukaupti duomenys laikomi kietuosiuose diskuose ir saugomi ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį.

33. Vaizdo stebėjimo priemonių sukaupti duomenys, technologinių priemonių pagalba, naikinami automatiškai pasibaigus jų saugojimo terminui.

34. Vaizdo stebėjimo priemonių sukaupti duomenys pagal pareikalavimą gali būti pateikti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims ir tik įstaigos vadovo sprendimu.

VI. ATSAKOMYBĖ

35. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šį Aprašą, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

36. Darbuotojas privalo pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus. Centro direktorius nebus atsakingas už žalą, atsiradusią darbuotojui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog darbuotojas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Centras turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir (ar) papildyti šį Aprašą. Pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

38. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys, supažindinami su šiuo Aprašu ir (ar) jo pakeitimais pasirašytinai arba per DLX ir kitomis el. priemonėmis.

39. Aprašas privalomas visiems Centro darbuotojams.

40. Visi nesutarimai, kilę dėl šio Aprašo vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________________

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centro darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų
Direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V- 54
2 priedas

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lygių galimybių politikos tikslas reglamentuoti lygių galimybių politiką Centre, užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą, ugdant įstaigoje toleranciją, draudžiant varžyti asmenų teises ir teikti jiems privilegijas.

2. Lygių galimybių politikos pagrindinės sąvokos:
2.1. Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu;
2.2. Etosas – tikėjimo, vertybių, moralinių nuostatų ir tradicijų visuma, lemianti asmens arba asmenų grupės elgesį ar elgesio normas;
2.3. Tiesioginė diskriminacija – tai elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui;
2.4. Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;
2.5. Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos;
2.6. Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka;
2.7. Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką;
2.8. kitos dokumente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo vartojamas sąvokas.

II. CENTRO PAREIGOS ĮGYVENDINANT LYGIAS GALIMYBES DARBE

3. Centras siekia, kad jos darbuotojų kolektyve būtų atstovaujamos visos visuomenės grupės ir kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus.      

4. Naujų darbuotojų atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis, tinkamumu ir gebėjimu atlikti darbą bei informacija, gauta iš kandidatų yra siejama tik su kvalifikacija, susijusia su darbo vietos keliamais reikalavimais.

5. Centras įsipareigoja sukurti tokią aplinką, kurioje būtų pripažįstami ir vertinami visų jos darbuotojų individualūs skirtumai ir jų indėlis. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui.

6. Centras, įgyvendindamas asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principus privalo:
6.1. teikti darbo skelbimus, kurie nebūtų suteikiantys galimybę dalyvauti tik tam tikros lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, socialinės padėties, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, pilietybės, religijos, įsitikinimų ar tikėjimo kandidatams;
6.2. užtikrinti, kad visuose lokaliniuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitais teisės aktuose numatytais pagrindais;
6.3. priimant į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas. Visi klausimai, užduodami kandidatams į laisvas darbo vietas, yra susiję su atrankos kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys personalo darbuotojai negali užduoti jokių klausimų apie kandidato lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, įgalumą, rasę ar etninę priklausomybę, pilietybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą, daryti prielaidų apie kandidato vaidmenį namuose ir šeimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusiję su Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų garantijų taikymu darbuotojui;
6.4. sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, mokytis, ugdyti savo gebėjimus taip pat teikti vienodas lengvatas;
6.5. naudoti vienodus darbo vertinimo ir atleidimo iš darbo kriterijus;
6.6. už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį;
6.7. imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;
6.8. imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos;
6.9. užtikrinti teisės aktų taikymą asmenims, kuriems teisinės normos diferencijuotai taikomos, siekiant pozityvių, visuomenei reikšmingų tikslų.

7. Nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams Centre yra vadovaujamasi išimtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais.

8. Kriterijai, kuriais yra vadovaujamasi atrenkant kandidatus paaukštinimui, yra susiję išimtinai tik su asmens gebėjimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais profesinėje srityje.

III. DARBUOTOJŲ PAREIGOS ĮGYVENDINANT LYGIAS GALIMYBES DARBE

9. Darbuotojai, įgyvendindami asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principus privalo:
9.1. nediskriminuoti, nepriekabiauti, nesityčioti ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, pilietybės, religijos, o šie neturi jų persekioti ar imtis kitų poveikio priemonių prieš tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagrįstus įtarimus;
9.2. nepažeisti žmogaus teisių ir orumo, nediskriminuoti žmogaus dėl jo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų teisės aktuose numatytų pagrindų;
9.3. nevaržyti vieni kitų teisių, neteikti privilegijų dėl lyties, kilmės, kalbos, socialinės padėties, religijos, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų;
9.4. kurti darbingą, pasitikėjimo vienas kitu grįstą atmosferą Centre;
9.5. su visais darbuotojais elgtis pagarbiai ir teisingai;
9.6. vienodai vertinti visus klientus;
9.7. objektyviai vertinti pavaldinių dalykines savybes ir pasiekimus veikloje;
9.8. informuoti įstaigos vadovą apie diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo atvejus darbuotojams, klientams.

10. Nepriimtinu darbuotojo elgesiu įstaigoje yra laikoma:
10.1. lytinis priekabiavimas;
10.2. priekabiavimas;
10.3. užgauli kalba;
10.4. rasinės, etninės, lytinės ar religinės užuominos;
10.5. asmens žeminimas ar įžeidinėjimas;
10.6. nesantaikos kurstymas;
10.7. bauginantis arba grasinantis elgesys;
10.8. priešiškumas kitiems dėl asmeninių savybių;
10.9. kitas elgesys, kuris diskriminuoja asmenis.

IV. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS PAŽEIDIMAS

11. Darbuotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo lygios galimybės, turi teisę kreiptis į direktorių ar tiesioginį vadovą.

12. Direktorius, gavęs darbuotojo skundą privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas sudaryti ne mažiau kaip 3 (trijų) asmenų komisiją skundui nagrinėti.

13. Sudaryta komisija privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išnagrinėti skundą ir raštu pateikti išvadas direktoriui.

14. Darbuotojas, patyręs diskriminaciją turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.

15. Darbuotojas, pateikęs skundą dėl diskriminacijos ar dalyvaujantys byloje dėl diskriminacijos, jų atstovas ar asmuo, liudijantys ir teikiantys paaiškinimus dėl diskriminacijos, negali būti persekiojami ar patirti neigiamų pasekmių darbo santykiuose.

V. SKUNDŲ DĖL LYGIŲ GALIMYBIŲ PAŽEIDIMO PATEIKIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

16. Kiekvienas Centro darbuotojas ar kandidatas į laisvą darbo vietą turi teisę pateikti Centro direktoriui skundą dėl lygių galimybių pažeidimo.

17. Skundas turi būti pateiktas raštu ir atitikti jam keliamus reikalavimus, skunde turi būti nurodytas:
17.1. adresatas – Centro direktorius;
17.2. pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, jeigu pareiškėjas turi, jo elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, jei žinoma – atstovo elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai;
17.3. asmens, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavardė, pareigos, jeigu žinoma – ir skundžiamo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
17.4. konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jo padarymo laikas ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos;
17.5. skundo parašymo data ir pareiškėjo parašas.

18. Jeigu skundą pateikia pareiškėjo atstovas, turi būti pateikiamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimą.

19. Jeigu Centro direktorius nustatė lygių galimybių pažeidimo požymius iš visuomenės informavimo priemonių ar kitokių šaltinių, jis gali pradėti skundo tyrimą savo iniciatyva.

20. Anoniminiai skundai nenagrinėjami, jeigu Centro direktorius nenusprendžia kitaip.

21. Skundą galima pateikti per tris mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo.

22. Skundas perduodamas tirti Centro Medicinos etikos komisijai ir turi būti ištirtas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

23. Dėl skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos, skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, būtinumo atlikti papildomą tyrimą (gauti dokumentus, paaiškinimus, apklausti suinteresuotus asmenis ir kt.), skundo tyrimas terminas gali būti pratęsiamas dar 14 darbo dienų.

24. Centro direktorius gali priimti sprendimą nenagrinėti skundo. Sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą turi būti priimamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos ir apie tai būtina informuoti pareiškėją. Atsisakant nagrinėti skundą, turi būti nurodyti atsisakymo jį nagrinėti pagrindai:
24.1. neįmanoma pradėti tyrimo dėl dokumento trūkumo arba jeigu skundas pateiktas nesilaikant skundui keliamų reikalavimų, tekstas neįskaitomas, o pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia reikalaujamų dokumentų, neištaiso trūkumų arba nepatikslina skundo;
24.2. skundas pateiktas praėjus nustatytam skundo padavimo terminui;
24.3. skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, išskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybės.

25. Informacija apie gautą skundą yra laikoma konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo tyrimu.

26. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar kandidatą užimti laisvą darbo vietą, pateikusį skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiamas ir yra laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

27. Centro darbuotojai privalo bendradarbiauti galimo pažeidimo tyrimo metu, teikti visą turimą informaciją, kuri yra reikšminga galimam pažeidimui ištirti.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Lygių galimybių politika galioja nuo jos patvirtinimo dienos, visiems Centro darbuotojams.

29. Lygių galimybių politikos nesilaikymas yra laikomas šiurkščiu darbuotojo darbo pareigų pažeidimu už kurį gali būti nutraukta darbo sutartis.

30. Centras turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką.

______________________

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centro darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų
Direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V- 54
3 priedas

NAUDOJIMOSI PERSIRENGIMO IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis tvarkos aprašas nustato darbuotojo teises, pareigas bei atsakomybę. Persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis (toliau – darbuotojų persirengimo spintelės) gali naudotis Centro darbuotojai.

2. Darbuotojų persirengimo spintelių kodų, raktų išdavimą ir apskaitą vykdo Ūkio techninės tarnybos darbuotojas.

3. Priimtam į darbą darbuotojui spynos kodą ir / ar raktus nuo darbuotojų persirengimo spintelės išduoda direktoriaus paskirtas Ūkio techninės tarnybos darbuotojas.

II. NAUDOJIMOSI PERSIRENGIMO IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TAISYKLĖS IR ATSAKOMYBĖ

4. Darbuotojai privalo saugoti darbuotojų persirengimo spintelės spynos kodą ir / ar raktus. Pamiršus spynos kodą ar pametus raktus darbuotojas privalo kreiptis į Ūkio techninės tarnybos darbuotoją.

5. Pastebėjus sugadintą užraktą ar atradus darbuotojų persirengimo spintelę atrakintą, būtina nedelsiant informuoti ūkio techninės tarnybos darbuotoją.

6. Sugadinus darbuotojų persirengimo spintelę, jos spyną ar pametus raktus darbuotojas atlygina Centrui patirtas papildomas išlaidas susijusias su remontu.

7. Už darbuotojų persirengimo spintelėse paliktus brangius, su darbo procesu nesusijusius daiktus (mobiliuosius telefonus, papuošalus ir kt. daiktus) Centras neatsako.

8. Centras pasilieka teisę kartu su darbuotoju, besinaudojančiu persirengimo ir daiktų saugojimo spintele, tikrinti jos tvarką ir švarą.

9. Darbuotojas atleidžiamas iš darbo palieka tvarkingą darbuotojų persirengimo spintelę ir raktus perduoda ūkio techninės tarnybos darbuotojui.

10. Darbuotojai privalo naudotis spintele pagal paskirtį:
10.1. laikyti darbo rūbus (asmeninės apsaugos priemonės);
10.2. asmeninius drabužius ir avalynę tam skirtose vietose, t. y. darbo rūbai turi būti atskirti pertvarėle nuo asmeninių drabužių. Asmeniniai daiktai (viršutinė lentynėlė) bei asmeninė / lauko avalynė ant specialių padėklų, darbo avalynė apatinėje spintelės lentynėlėje).

11. Draudžiama:
11.1. klijuoti ant spintelės ir spintelės viduje įvairius lipdukus, plakatus ir kitokius daiktus;
11.2. keisti spintelės dizainą, t. y. piešti ant durelių, jas dažyti;
11.3. dėti ir laikyti daiktus ant spintelių viršaus;
11.4. savavališkai keisti spynas ir suteiktą jai kodą;
11.5. laikyti spintelėje draudžiamas priemones;
11.6. savavališkai perduoti spintelę, spynelės kodą ar raktus kitiems asmenims.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Centras turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir (ar) papildyti šį Aprašą. Pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

13. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys, supažindinami su šiuo Aprašu ir (ar) jo pakeitimais pasirašytinai arba per DLX ir kitomis el. priemonėmis.

______________________

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centro darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų
Direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V- 54
4 priedas

I. PATALPŲ DURŲ ATSARGINIŲ RAKTŲ IŠDAVIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visi Centro patalpų atsarginiai raktai turi būti sužymėti ir sukabinti metalinėje dėžutėje pagal aukštus ir kabinetus paskirtoje patalpoje ir užregistruoti Atsarginių raktų registracijos žurnale (toliau – Žurnalas). Skyrių postuose esantys raktai turi būti sužymėti ir sudėti į raktų laikymo užrakinamas dėžutes.

2. Atsarginių raktų išdavimas, paėmimas, priėmimas registruojamas Žurnale, kuriame nurodoma:
2.1. išdavimo (paėmimo) data ir laikas;
2.2. paėmusio raktus Centro darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos;
2.3. paimtų raktų kabineto-patalpos pavadinimas.

3. Grąžinus atsarginius raktus Žurnale nurodoma:
3.1. grąžinimo data ir laikas.
3.2. grąžinusio raktus Centro darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos;
3.3. gražintų raktų kabineto-patalpos pavadinimas.

4. Už Žurnalo pildymą ir raktų paėmimą (išdavimą) atsakingi visi Centro darbuotojai. (Rūbinės darbuotojo darbo valandomis rūbinės darbuotojas, nesant rūbinės darbuotojui – budintis slaugytojas, budintis gydytojas).

5. Už atsarginių raktų išdavimą atsakingi asmenys gali paimti atsarginius raktus esant ypatingoms aplinkybėms (gaisras, vandentiekio, nuotekų ar šilumos sistemų avarija, pamesti raktai ir kt.), kad galėtų imtis neatidėliotinų priemonių nenumatytoms aplinkybėms šalinti. Apie įvykį privaloma informuoti darbo metu Ūkio reikalų koordinatorių, naktimis, savaitgaliais ir švenčių dienomis – Ūkio techninės tarnybos budintį darbuotoją ar administracijos darbuotoją.

II. RAKTŲ, KODŲ IŠDAVIMO, KEITIMO IR APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS

6. Centre yra įdiegta elektroninė praėjimo valdymo – kontrolės sistema. Į kabinetus, skyrius ir kitas patalpas (toliau – Patalpos) patenkama atstuminės kortelės, pakabuko ar tabletės (toliau-Elektroninis raktas) pagalba. Sutrikus elektros energijos tiekimui į patalpas, kurios rakinamos elektroninėmis spynomis, galima patekti raktų pagalba (mechaniškai atrakinant spyną raktu (toliau – Raktai).

7. Kiekvienam Centro darbuotojui suteikiami Raktai ir / arba Elektroniniai raktai. Darbuotojas privalo užtikrinti tinkamą Raktų ir Elektroninių raktų naudojimą ir saugojimą, neperduoti jų tretiesiems asmenims.

8. Pametus Raktą ir / arba Elektroninį raktą darbuotojas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, privalo apie tai informuoti Ūkio techninės tarnybos atsakingą darbuotoją.

9. Nutraukus darbo sutartį su darbuotoju Raktą ir / arba Elektroninį raktą, darbuotojas turi gražinti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną Ūkio techninės tarnybos atsakingam darbuotojui.

10. Esant Centre Saugumo zonoms, (kurioms priskiriama, pvz.: vaistų laikymo patalpos, serverinė patalpa), užraktus arba kodus naudojantys asmenys privalo juos įsiminti.

11. Kodai turi būti keičiami:
11.1. prieš pirmą kartą pradedant naudotis patalpos durų, seifo ar metalinių spintų užraktais ar kodais;
11.2. pasikeitus Centro darbuotojams, kurie turi kodus;
11.3. įtariant, kad kodas gali būti atskleistas ar žinant atskleidimo faktą; paaiškėjus, kad saugomos vertybės prarastos;
11.4. atlikus avarinį saugumo zonos durų arba seifo atidarymą;
11.5. atlikus saugumo zonos durų arba seifo remontą ir ne rečiau kaip kartą per 24 mėnesius nuo paskutinio kodų keitimo.

12. Kodus, kuriais galima suteikti, pakeisti ir ištrinti patalpos durų, seifų, metalinių spintų užraktų kodus, saugo Ūkio techninės tarnybos atsakingas darbuotojas.

13. Raktai, užraktų elektroninių apsaugos sistemų kodai, reikalingi patekti į saugumo zonos patalpas, seifus ir metalines spintas, išduodami Centro darbuotojams, kuriems tai reikalinga tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Nurodytų priemonių išdavimas darbuotojui turi būti fiksuojamas apskaitos Žurnale, kurį pildo atsakingas asmuo. Nurodytą priemonę gavęs Centro darbuotojas pasirašo Žurnale ir taip patvirtina priemonės gavimo faktą.

14. Centro darbuotojai negali perduoti jiems patikėtų patekimo į saugumo zonoms priskirtas patalpas, seifus, metalines spintas raktų ar atskleisti užraktų, elektroninių apsaugos sistemų kodų kitiems asmenims. 15. Centro darbuotojui išduotų priemonių praradimo, vagystės ar jo netekimo, atskleidimo ar galimo atskleidimo atvejais centro darbuotojas nedelsdamas privalo informuoti apie tai atsakingą asmenį, imtis kitų priemonių, apsaugančių nuo galimos žalos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Centras turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir (ar) papildyti šį Aprašą. Pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

17. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys, supažindinami su šiuo Aprašu ir (ar) jo pakeitimais pasirašytinai arba per DLX ir kitomis el. priemonėmis.

______________________

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite