VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011 – 2014 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

Antikorupcijos programos tikslams įgyvendinti yra parengtas priemonių planas 2011 – 2014 metams, kuriame numatytos įvairios priemonės darbuotojų bei visuomenės šveitimui apie korupcijos prevenciją, įvairių įstaigos veiklų koregavimui, siekiant skaidrumo bei efektyvumo, viešųjų pirkimų proceso tobulinimui ir kt.

PATVIRTINTA
Všį Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centro Vyriausiojo gydytojo
2011-10-27 įsakymu Nr. V – 77

VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011 – 2014 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

 Eil. Nr. Korupcijos prevencijos programos priemonės Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas
1 2 3 4
1.1. Kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas
1. Paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 2011m. spalio mėn. Vyriausiasis gydytojas
2. Patikslinti, patvirtinti  ir  prireikus tikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą. 2011m. spalio mėn. Vyriausiasis gydytojas
3. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui pateikti patvirtintos įstaigos Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių plano kopiją bei informaciją apie asmenį, paskirtą vykdyti įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę. 2011 m. lapkričio mėn. Vyriausiasis gydytojas
4. 2 aukšto skelbimų lentoje paskelbti Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą bei asmens, atsakingo  už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus. 2011 m. lapkričio mėn. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
1.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas
5. Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę jose.  Kiekvienų metųIII ketvirtį Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
6. Pateikti įstaigos steigėjams įstaigos vadovo pasirašytą atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą.  Kiekvienų metųIII ketvirtį Vyriausiasis gydytojas
7. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą įstaigoje, parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą. Parengus korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
1.3. Galimų korupcijos apraiškų nustatymas, jų priežasčių analizavimas ir šalinimas, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių nuomonę, bei korupcijos apraiškų viešinimas
8. Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti įstaigos vadovybei  savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Nuolat Vyriausiasis gydytojas
9. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti  vyriausiąjį gydytoją. Gavus pranešimą Įstaigos darbuotojai;Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
10. Esant pagrįstiems įtarimams dėl darbuotojų galimai įvykdytos korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, užtikrinti, kad būtų įgyvendinamas neišvengiamas teisės aktų pažeidėjų teisinis atsakomybės principas. Turint informaciją Vyriausiasis gydytojas
1.4. Darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais
12. Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę). Ne rečiau kaip 1 kartą per metus Vidaus medicininio audito vadovas
1.5. Visuomenės švietimas ir informavimas
13. Įstaigoje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
14. Parengti ir įstaigoje paskelbti ataskaitą apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 2012, 2013, 2014m.I ketvirtį Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
1.6. Veiklos koregavimas, siekiant užtikrinti didesnį veiklos skaidrumą bei efektyvumą
15. Koreguoti įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įsigijimą ir  paskirstymą įstaigoje. 2012m. Vidaus medicininio audito vadovas
16. Vykdyti anketinę darbuotojų ir pacientų apklausa vertinant Korupcijos prevencijos programos veiksmingumą. Kartą metuose Vidaus medicininio audito vadovas
1.7 Viešųjų pirkimų proceso tobulinimas
18. Viešai skelbti informaciją apie įstaigoje vykdomus viešuosius pirkimus. Nuolat Viešųjų pirkimų tarnyba 
1. 8. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo kontrolė
24. Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti vyriausiajam gydytojui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo. Pranešimus (informaciją) teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
25. Parengti ir  įstaigos administracijai pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 2012, 2013, 2014m.I ketvirtį Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

  • raštu – Vilniaus g. 125 LT-76354, Šiauliai;
  • telefonu – (8 41) 524 037 (darbo dienomis – nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.);
  • faksu – (8 41) 524 122 (visą parą);
  • elektroniniu paštu – or392@is.lt

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje: Vyr. gydytojo pavaduotoja administravimui Inga Tamosinaitė tel. (8 41) 433 764

Grįžti atgal
Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft