VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Korupcijos prevencijos VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą įstaigoje.

PATVIRTINTA

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo
ir geriatrijos centro
Vyriausiojo gydytojo
2011-10-27 įsakymu Nr. V-77

VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Korupcijos prevencijos VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą įstaigoje.
2. Korupcijos prevencijos VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro programos parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, Nr. 60-2346) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-975), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4622), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 139-6143; 2009, Nr. 152-6841).
3. Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas,
įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos
priežiūros darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos
4. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – bet koks įstaigos darbuotojo elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos įstaigoje,  teikiant paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
5.    Programos nurodytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, vykdo  vyriausiojo gydytojo įsakymu
paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, o įgyvendina, programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.
II. PROGRAMOS TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI
6.. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę darbuotojų veiklą.
7. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas, šalinimas ir galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos prevencija, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos įstaigos veiklai užtikrinti, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
8. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
8.1 vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką,
8.2 nustatyti veiklos sritis įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
8.3 įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
8.4 teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;
8.5 skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
8.6 programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
8.7 skatinti skaidrų ir atvirą paslaugų teikimą, ugdyti antikorupcinę kultūrą.
III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS
9.    Nustatyti aiškius sprendimų priėmimo kriterijus dėl įstaigos lėšų, naudojimo, valdymo ar
disponavimo tokiu turtu.
10.    Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.
11.    Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę.
12.    Užtikrinti  kompensuojamųjų  vaistinių   preparatų  ir   medicinos   pagalbos   priemonių   skyrimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.
13.    Apibrėžti įstaigos Viešųjų pirkimų tarnybos, Viešųjų pirkimų komisijų ir pirkimų organizatorių kompetencijos ir atsakomybės ribas.
14.    Viešinti  viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu.
15.    Sudaryti galimybę piliečiams ir įstaigos darbuotojams anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus, sukurti pranešimų nagrinėjimo sistemą.
16.    Informuoti visuomenę ir įstaigos darbuotojus apie atskleistus korupcijos atvejus ir
piktnaudžiavimą pareigomis, korupcijos žalą visuomenei.
17.    Organizuoti mokomuosius seminarus antikorupcine tema, kad įstaigos darbuotojai gautų teorinių
ir praktinių žinių, susipažintų su naujausiais kovos su korupcija būdais.
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS EFEKTYVUMO NUSTATYMAS
18.    Šia programa siekiama tokių rezultatų:
18.1    sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
18.2    padidinti nepakantumą korupcijai;
18.3    pagerinti korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimą.
19.    Korupcijos prevencijos efektyvumas (rezultatyvumas) nustatomas vadovaujantis šiais kiekybės ir
kokybės rodikliais:
19.1    atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičiumi;
19.2    įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičiumi;
19.3    neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių plano priemonių skaičiumi;
19.4    programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimu nustatytais terminais;
19.5    ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiumi;
19.6    anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykiu;
19.7    įstaigos darbuotojų nusižengimų  korupcijos atžvilgiu skaičiumi.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20.    Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų įvykdymo terminus bei vykdytojus.
21.    Įstaigos vyriausiasis gydytojas skiria asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
22.    Įstaigos administracija kasmet išklauso asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą veiklos ataskaitą, išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja programą.
23.    Šios programos įgyvendinimo rezultatai – korupcijai atsirasti palankių sąlygų užkirtimas įstaigoje,
skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant ir teikiant viešąsias
paslaugas pacientams.

Grįžti atgal
Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft